«کودک همسری» و دوگانه عرف و قانون

Iran Newspaper - - صفحه اول - ناهید تاجالدین عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی

در روزهــای اخیر و در فضای مجــازی دوباره نمونهای دیگر از کودک همســری از زیر پوســت جامعه و بواسطه خألهای قانونی موجود ســربرآورد­ه که موجب حساسیت اجتماعی شده است، نمونهای که در آن شاهد ازدواج دختری حدوداً 10 ســاله با پســری با فاصله ســنی باال در شهرستان بهمئی کهگیلویــه و بویــر احمــد بودهایــم و البته بــا ورود نهادهای قانونــی ابطــال شــد.این اتفــاق و نظیر آن بیشــتر از هر چیز بواســطه حفرههایی اســت که از تفاوت نظــر دوگانه عرف و قانون ایجاد شــده. در قضیه کودک همسری دوگانه عرف و قانــون وجــود دارد و هر یــک از این دو نظــر متفاوتی دارند، عرف به ما میگوید میانگین ســن ازدواج دختران 22 ســال و هشــت ماه اســت چون بر اســاس اطالعــات مرکز آمــار ایران و برابر مشــاهدات پیمایش ســال ۵931، میانگین ســن ازدواج نسبت به چهل ســال پیش، سه سال و 3 ماه افزایش یافته اســت. طبق این آمار میانگین ســن مردان در اولین ازدواج، ۷2 ســالگی و در زنان نزدیک 23 ســالگی اســت، بنابراین همانطور که میبینیم حداقل سن ازدواج برای دختران به طور میانگین در جامعه همان 23 سال است.

اساساً همین حساسیت اجتماعی که در فضای مجازی حول این ازدواج شکل گرفته نیز خود شــاخص خوبی اســت از آنچه عرف میگوید. برابر آنچه سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشــور اشاره میدارد، در 9 ماهه سال گذشته میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان ۷2سال و سه ماه و زنان 23 سال بوده است و برابر دیگر آمار میانگین ســن ازدواج در اولین ازدواجها در اکثر اســتانهای کشور از سال 91 تا ۵9 برای مردان شش ماه و برای زنان چهار ماه افزایش پیدا کرده است.

افزایش ســن ازدواج ناشــی از مســائل اجتماعــی نوپدید و در جــای خود قابل بررسی است، اما این افزایش در حالی صورت میگیرد که همچنان قوانین مربوط بــه حداقل ســن ازدواج بدون تغییر باقــی مانده و این در نوع خود به هنجارپریشی دامن میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.