نگذاشتیم ایران تنها بماند

رئیس جمهوری در جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیران میراث فرهنگی و آموزش و پرورش:

Iran Newspaper - - صفحه اول -

است استراتژی ما بر مقاومت داخلی و دیپلماسی فعال استوار - چرا عدهای حنجره خودشان را به تبلیغات و صدای دشمن عاریه میدهند - مذاکره دوجانبه با امریکا مطرح نیست - نهضت امام حسین(ع) برای اصالح امور، اتحاد و نجات جامعه از نفاق بود - با کنار هم بودن از مشکالت راحتتر عبور میکنیم است بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار و بازار سرمایه امیدوارکنن­ده - صدور مجوز و فعالیت و کارگاههای صنعتی حدود ۰۲ درصد افزایش یافت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.