مدعیانی‌که‌در‌کنار‌دشمن‌شمشیر‌م ‌یزنند

Iran Newspaper - - News - محمدحسین کبریا کارشناس سیاسی

ســخنان اخیــر رئیــس جمهــوری و ســفرهای موفقیــت آمیــز وزیــر خارجــه بــه کشــورهای مختلــف، بار دیگــر بهانــهای را به وجــود آورد تــا گروه همیشــه مخالف مذاکره و دیپلماســی دلواپس، حمات خــود را به دولت و دســتگاه دیپلماســی کشور تشــدید کند. رئیس جمهوری بر اســاس وظایف نهادین خود طی سخنانی گفت: «اگر بدانم به یک جلسهای بروم و با کسی ماقات کنم که کشور من آباد میشود و مشکات مردم حل میشود، من دریغ نخواهم کرد.» رئیس دیپلماسی کشور هم در راستای منافع ملی و مبارزه با سیاستهای تحریمی و خنثی سازی تروریسم اقتصادی دولت ترامپ در عرض02 روز به بیش از01 کشور سفر کرده وبامقاماتع­الیرتبهآنه­ابهدیداروگ­فتوگوپرداخ­تهاستکهمیت­وانآنرادرت­اریخ دیپلماسی ایران در تمامی ادوار، بی نظیر یا حداقل کم نظیر دانست.

عجیــب اســت کــه دلواپســان تحت لــوای شــعارهای تنــد علیــه امریــکا و رژیم صهیونیســت­ی، بدون توجه به منافع و امنیت ملی، همیشه در حال حمله به دولت و ســکاندار دیپلماسی کشور هستند. به تعبیر وزیر امور خارجه ایران آنها «انقابیون زیر کولرنشین» هستند که برای امریکا و رژیم صهیونیستی خطری ندارند و لزومی بر تحریم آنها نیست. آنچه برای دولت امریکا، تندروهای آن کشور و رژیم صهیونیستی خطر دارد، دیپلماسی موفق است که ظریف بخوبی آن را سکانداری کرده و میکند. همین موفقیت است که موجب احساس خطر امریکا و رژیم صهیونیستی شده و او در لیســت تحریم قرار میگیرد. تحریم ظریف، نشانگر نفرت عمیق آنها نسبت به دیپلماســی ایران و نحوه طرح قابل فهم دیدگاههای جمهوری اســامی در جامعه بینالمللــ­ی اســت. روندی که دلواپســان در آن توفیقی نداشــته و بــه خاطر عجز در دیپلماســی، موجبات صدور قطعنامههای فاجعه آفرین شــورای امنیت ســازمان ملــل علیه ایران، انزوای ایران و قرار گرفتن ایران ذیل فصل 7 منشــور ملل متحد را فراهم ســاختند. شاید در اینجا ســخنان اخیر وزیر اطاعات مصداق پیدا میکند که «افرادی که نفوذ میکنند معموالً داغترین شــعارهای حکومت را میدهند. خیلی زود دیگران را متهم میکنند، پیش از اینکه خودشان در معرض کوچکترین توهم و شــبههای قرار گیرند. [به همین دلیل] پیدا کردن عوامل نفوذی بســیار مشکلتر از جاسوسان است. نفوذیها در راستای دفاع از نظام مسائلی را مطرح میکنند که به باورهای مردم آسیب میزند.» اگر دلواپسان را نفوذی ندانیم، ناآگاهانی هستند که بدونمابهاز­اییدرکنارد­شمنشمشیرمی­زنند.آنهادرمخال­فتبابرجام(کهموجب لغو تمامی قطعنامهها و تحریمهای بینالمللی مربوط به برنامه هســته ای شــده بود و ضمن خارج ســاختن ایران از ذیل فصل 7 منشــور ملل متحد، اجماع امنیتی جهانی علیه ایران را از بین برده و نهایتاً حق ایران را برای غنیسازی زیر 5 درصد به رسمیت شناخته بود) گوی سبقت را از مخالفین خارجی ربودند و به واسطه برخی از اقدامــات خــود از جمله ناآرامیهــ­ای دی ماه 1396 موجب تشــویق ترامپ و آغاز تروریســم اقتصادی امریکا علیه کشورمان شدند. تحریم ظریف نیز بدون همراهی آنهــا با نتانیاهو، بولتون و پمپئو نمیتوانســ­ت تحقق یابد. آنهــا با تبلیغات مخرب خود در رســانه ملی (از جمله ساخت سریال گاندو) و رسانههای مشخص نوشتاری و اینترنتی، به تحریم وزیر خارجه ایران توسط دولت امریکا کمک کردند. با توجه به اقدامات این گروه و نتایج این اقدامات که بیشــترین ضربه را به منافع ملی و مردم واردمیسازد،تردیدیباقی­نمیماندکهن­زدآنهامناف­عملیومردم،بیمعنیاست. میتوانمدعی­شدکهتنهادغ­دغهآنهاقرا­رگرفتندررأ­سحکومتبههر­قیمتیودر سایهانزوای­ایراندرجام­عهجهانیوتح­میلتحریمها­یبینالمللی­است.اگرچنین نبود،بایدازسربا­زیکهدرخطمق­دمبهمصافدش­منمیرود،پشتیبانیهم­هجانبه میکردند، در حالی که رفتار آنها به مثابه خنجر زنی از پشت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.