روایتیکنوی­سندهانگلیس­یازترامپور­وحانی

Iran Newspaper - - News -

خبر دیگر اینکه، رابرت فیسک، نویسنده و تحلیلگر سرشناس انگلیسی با اشــاره بــه اینکه ترامپ به جای امیدواری برای دیــدار با روحانی باید به برجام بازگردد و تحریمها را بردارد، نوشت: رئیس دیوانه در واشنگتن نشسته است. به گزارش ایسنا، رابرت فیسک در مقالهای که روزنامه ایندیپندنت آن را منتشر کرد، نوشت: این مسأله را انکار نمیکنم که ما غربیها آشنایی کامل به تاریخ خاورمیانه نداریم اما زمانی که گمان میکردیم ما اهل خیر هستیم و ایرانیها اهل شــر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا روی کار آمد تا به این مســأله پــی ببریــم که رهبر دیوانــه ترامپ اســت و رئیس جمهوری ایــران آدم عاقلی اســت. وی با اشــاره به تحرکات اخیر رژیم صهیونیســت­ی در منطقه مینویسد: اســرائیلی­ها خواهــان گفتوگوی ترامــپ با ایران نیســتند و ناگهان شــروع به بمباران همپیمانــا­ن ایران در خاورمیانه یعنی عراق، ســوریه و لبنان کردند تا مانعی برای تعامل امریکا و ایران باشند اما اسرائیلیها تنها ذخایر تسلیحاتی خــود را هــدر دادند زیرا روحانــی، رئیس جمهوری ایران دیوانه نیســت و توپ را بــه زمین امریــکا انداخت و اعالم کرد که اگر ترامپ به دنبال مذاکره اســت، واشــنگتن در ابتــدا باید تمام تحریمهای ضدایرانی را بــردارد. این تحلیلگر با اشــاره به تالشهای میانجی گرایانه رئیس جمهوری فرانسه مینویسد: کاری کــه مکرون انجام میدهد، حقیقتاً همان کاری اســت که تقریبــاً تمام رهبران اروپایــی آن را انجــام میدهنــد یعنی تالش بــرای حفظ صلــح در خاورمیانه برای یک مدت مشخص تا اینکه امریکاییها بتوانند یک رهبر عاقل و صادق برای خود انتخاب کنند و جایگزین رهبر سیاسی کنونی امریکا که از نظر ذهنی نامتوازن است، بشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.