شعرموالناد­رتوئیتدختر­ترامپ

Iran Newspaper - - News -

دست آخر اینکه، «تیفانی ترامپ» دختر 6۲ ساله رئیس جمهوری امریکا شعری از موالنا را در استوری اینستاگرام خود که بیش از یک میلیون دنبال کننده دارد، منتشــر کرد. بــه گزارش جمــاران، دختر ترامپ این شــعر موالنا را توئیت کــرد: «چنــدان که خواهــی درنگر در من که نشناســی مرا/ زیــرا از آن کم دیدهای من صدصفت گردیدهام/ در دیده من اندرآ وز چشــم من بنگر مرا/ زیرا برون از دیدههامنزل­گهیبگزیدها­م»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.