گفتوگوهای۰­۱ ساعته هیأت سیاسی و اقتصادی ایران و فرانسه

Iran Newspaper - - News -

گفتوگوهــا­ی برجامی هیأت ایرانی و فرانســوی در پاریــس بیــش از ۰۱ ســاعت بــه طــول انجامیــد و جزئیــات ســناریوها­ی محتمــل برای پیشــبرد ابتکار مطرح شــده بین رؤسای جمهوری دو کشــور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گفتوگوها که روز گذشــته در سطح کارشناسان ارشد دو کشور در پاریس به سرپرستی سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امــور خارجه و با حضــور معاونان بانک مرکــزی و وزارت نفت و بهرام قاســمی ســفیر کشــورمان در پاریس برگزار شــد، جزئیات ســناریوها­ی محتمل برای پیشــبرد ابتکار مطرح شــده بین رؤسای جمهوری ایران و فرانسه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بــه گــزارش «ایــران»، راهکارهــا­ی تحقــق منافــع اقتصــادی ایران در چارچــوب توافق هســتهای اصلیتریــن محور ایــن گفتوگوها بود. بــر اســاس این مذاکــرات مقرر شــد تهــران و پاریس ضمن تــداوم کار درباره ســناریوها­ی موجود، رایزنیهای خود با ســایر طرفهای ذیربط را نیــز افزایــش داده و بــه گفتوگوهــا­ی مســتمر با یکدیگر در ســطوح مختلــف ادامــه دهند. عراقچی پیشتــر اول مردادماه نیــز حامل پیام کتبــی روحانی برای امانوئل مکــرون بــود و در دو مذاکرهای که ظریف در پاریــس و بیاریتــز در دو هفتــه اخیر داشــت او را همراهــی کرده بود. ایــران و فرانســه از چند هفته پیــش مذاکراتی دوجانبــه با هدف حفظ برجام به جریان انداختهاند که بر اساس آن مقرر شده است جمهوری اســالمی ایران در ازای فروش چندماهه نفت به اعتبار 5۱ میلیارد دالر از برداشتن گام سوم مبنی بر متوقف کردن بخش دیگری از تعهداتش خودداری کند. اگرچه این موضوع مورد تفاهم اولیه قرار گرفته است اما به نظر میرسد ایران تا زمان رسیدن به یک توافق قابل اتکا و دریافت پــول حاصل از فروش نفت خود، مصمم اســت در پایان ضرباالجل دوماهه خود یعنی شانزدهم شهریورماه گام سوم را بردارد. ■ وزیر خارجه فرانســه: مذاکره با ایــران برای ایجاد یــک خط اعتباری نفتی در جریان است

وزیــر خارجه فرانســه تأکید کرد که مذاکــره با ایــران در زمینه ایجاد یک خط اعتباری نفتی در جریان اســت و هنوز کارهای زیادی باقی مانده اســت که برای حفظ برجام باید انجام شــود. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژان ایو لودریــان درباره محتوای مذاکرات با طــرف ایرانی گفت که مذاکرات جاری با ایران درباره ایجاد یک خط اعتباری که با درآمدهای نفتی ایران تضمین میشود، است و همچنان ادامه دارد. وی همچنین تأکید کرد که در نهایت این خط اعتباری منوط به اعطای معافیت از ســوی امریکا اســت. لودریان اضافه کرد: این خط اعتباری، در ازای بازگشــت به برجام، امنیت در خلیج فارس و شــروع مذاکراتی درباره امنیت منطقه ای بعد از سال 5۲۰۲ یعنی سال پایان برخی بندهای برجام است. وی بار دیگر تأکید کرد: همه اینها با فرض این است که دونالد ترامپ معافیتهای تحریمی صادر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.