شما هم میتوانید یک جاسوس شوید!

نگاهی به نمایشگاه ضد جاسوسی وزارت اطالعات

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ وزارت اطالعــات بــه تازگــی نمایشــگاه­ی دربــاره ابعــاد مختلــف جاسوســی و ضدجاسوســی برگزار کرد کــه در اقدامی بدیــع، از خبرنــگارا­ن و مدیــران ارشــد رسانهها نیز برای بازدید از آن دعوت کرد. نتیجهاینبا­زدیدآشنایی­فعاالنرسان­هها بــا شــیوههای ســرویسهای اطالعاتــی دولتهــای متخاصــم برای جمــعآوری اطالعــات و اســتخدام جاســوس بــود، شــیوههایی که هرچنــد میتوانــد مبتنی بــر نوآوریهــا­ی ایــن ســرویسها باشــد، امــا نقطــه اتکای اصلــی و رمــز موفقیت آنها، ضعفهای ســازمانی و گســلهای اجتماعــی و فرهنگی اســت که در کشــور خودمــان وجــود دارد.در ایــن نمایشــگاه تخصصــی ضدجاسوســی مباحثــی همچــون تکنیکهای ارتباطــی و رفتاری سازمانهای جاسوســی در فرآیند فریب افراد، اقدامات نرم امریکا در عرصه نفوذ فرهنگی، جاسوسی تلفنی، سوء استفاده از هویتهای جعلی، دام ویزا، روشهای جــذب نخبــگان، اهــداف و روشهــای نفوذ در عرصههای سیاســی و اجتماعی و موضوعــات متنــوع دیگــری تبییــن و بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.مطابق گــزارش خبرنــگار «ایرنــا» از ایــن رویداد ضدجاسوســی، این نمایشگاه با نمایش شیوههای مختلف و متنوع سرویسهای اطالعاتــی آغاز میشــود، «مشــخصاً ۳۱ تکنیــک کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه اتفاق ســاختگی، زیرپاکشــی، چاپلوسی، شــبیه ســازی، همدردی و مدیون ســازی اشاره کرد.»در ادامه این نمایشگاه نشان داده است جاسوســانی که با این شیوهها جذب میشــوند، لزومــاً مانند فیلمهای ســینمایی، آدمهایی خــاص با تخصص جاسوسی نیستند، بلکه افرادی از جامعه هســتند که ما شــاید بــه صــورت روزانه با آنــان ســر و کار داریــم. در این نمایشــگاه «ماکت» یا شــمایلی از برخی از این افراد نصب شده است؛ «یکی زنی پرستار است و دیگر روحانی،چند نفر دیگر هم ســرباز و مهنــدس هســتند. نفــر میانی کــه آخر از همــه توجــه را جلب میکنــد، خودتان هستید. در میانه تندیسها، آینهای قدی جاسازی شده بود به شکل قامت انسان.» بــه عبــارت دیگــر، ایــن آینــه میگوید به میــزان اطالعاتی که در اختیار دارید و نیز به میزان تأثیرپذیری شــما از شــیوههای جذب جاسوس، حتی شما هم میتوانید بــه اســتخدام ســرویسهای اطالعاتــی بیگانهدربی­ایید.

در این نمایشگاه توضیح داده شد که فرآینــد اخذ ویزا، یکی از شــیوههای رایج برای استخدام جاسوس است، فرآیندی که ممکن اســت بــا لطفی از ســوی افراد حاضــر در ســفارتخان­هها مواجــه شــوید، اما باید به خاطر داشــت که «هر وقت به رایگان چیزی به شــما دادند، خوشــحال نشــوید. بدانیــد کــه خودتــان هزینــه آن محصول هســتید. به عبارت دیگر، اگر در یک بخش، به متقاضی ویزا مساعدت و لطفی بشــود، تقاضاها هــم متعاقب آن میآینــد. اگر بــا چنین وضعیتــی روبهرو شــدید، حتمــاً به نهــاد مرجــع مراجعه کنیــد.» همچنین با نقل قولــی از «ادوارد شــرلی» جاســوس ســابق ســیا در ایران، توضیح داده شــد کــه این ســازمان برای جذب ایرانیان به جاسوســی، از 6 کلید یا راهبرد عمدتاً فرهنگی اســتفاده میکند که در رأس آنها خدا، دعا و شعر است. در این رابطه با تکیه بر یک سند پنهان کشف شده از ســوی واحد ضدجاسوسی وزارت اطالعــات، آمده اســت که ســازمان ســیا «طی ابالغ رســمی به افســران اطالعاتی فعال در موضوع ایــران، توصیه کرده که ایرانیــان مردمانــی عاطفــی و احساســی هســتند لــذا تالش کنیــد تــا در تعامالت خود آنــان را بــا دادن هدیه، تســهیالت، دعوت به یک رســتوران ...و مدیون کنید، چراکه آنان در این شرایط تالش خواهند کرد تا محبت شما را جبران کنند و در این فرآینــد اســت که میتــوان یــک ایرانی را از طریق ارتباط دوســتانه با خود همراه و بتدریجتبدی­لبهخائنوجا­سوسکنید.» امــا ســازمانها­ی اطالعاتی مانند ســیا با این شیوهها چه کسانی را جذب کردهاند؟ بخــش ضدجاسوســی وزارت اطالعــات تندیــس برخــی از ایــن جاسوســان را در این نمایشــگاه نصب کرد: «همه افرادی بودنــد کــه به جرم جاسوســی بازداشــت و یــا متهــم شــده بودنــد؛ یــک روحانی و یــک متخصــص پزشــکی نظامــی، یک دیپلمــات و یــک فرزنــد شــهید. شــرح زندگی و نحوه جذبشان به سیستمهای جاسوسی خارج را میشد از تابلویی که در دستانشان بود، خواند.»

در ایــن نمایشــگاه همچنیــن تلفنهایی نصب شــده اســت کــه وقتی آن را برمیدارید، با مکالمات ضبط شده روبهرو میشوید که یک طرف آن سازمان منافقیناست­کهبرایتخلی­هاطالعاتیب­ا سوژه تماس گرفته است. جالب اینکه از میان تلفنهای نصب شده و تماسهای ضبط شــده، تنهــا یک تمــاس به تخلیه تلفنــی اطالعــات منجــر نمیشــود و آن هم به گفته کارشناس نمایشگاه، «فرزند یکی از مأموران اطالعات بوده که احتماالً میدانســته نبایــد پــای تلفــن حتــی بــه صدای آشــنا هم اعتماد کند.»در بخش پایانی نمایشگاه، سه فیلم مستند شامل گفتوگــو با اغلب متهمــان و محکومان جاسوسی پخش شــد که کلیدواژه اغلب آنها برای جذب به جاسوســی «احساس تبعیــض و نارضایتی شــغلی، احســاس ناامنــی شــغلی و بی عدالتی بــود.» مثالً یک متخصص «میگفت در دســتگاهی کــه کار میکرده بــرای او عدم نیــاز زدند. میگفت این نامه را برای افراد بی فایده و مضــر میزننــد. من بــی فایــده و مضر نبــودم. مفیــد بودم. همســر یکــی دیگر میگفت که شوهرش همیشه از اینکه در محل کار تبعیض میبیند و امکان رشــد ندارد، گالیه داشــته اســت.» این فیلمها و این نمایشــگاه به مــا میگوید که نقطه اتکا و موفقیت ســازمانها­ی جاسوســی، ضعفهــای مــا اســت، ضعفهایی که هــم میتوانــد فــردی یــا ســازمانی و هم بوروکراتیـ­ـک باشــد. بنابرایــن، راه مؤثــر مقابلــه بــا جاسوســی، برطــرف کــردن توأمان این ضعفها اســت، به هر اندازه که باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.