برخورد پیشینی در مبارزه با فساد

Iran Newspaper - - News -

عــالوه بر این به مقرراتی نیازمندیم که رفتار و عملکرد خود را با اینلوایححت­یقبلازتصوی­بمجلسهماهن­گکنیموباشف­اف کردن عملکرد خود و رســاندن آن به اطالع مردم و میدان دادن به سازمانهای مردم نهاد و احزاب و اتحادیههای صنفی به عنوان اهرمهای نظارتی اجازه دهیم که افراد هم بر دولت و عملکرد آن نظارت کرده و تا حدود زیادی از بروز فســاد جلوگیری کنند. این راهکار تا حدود زیادی میتواند موفق عمل کند. آنگونه که شــاهدیم در بســیاری از کشــورهایی که در آنها فســادهای اداری افشا میشود، به افشــاگران جایزه تعلق میگیرد. چرا که آنان در راستای منافع عمومی اقدام کرده و کاری انجام میدهند که آسیبی به بیتالمال وارد نشود. ما هم اگر به این سمت و سو برویم و قوانینی در این راستا وضع کنیم میتوانیم تا حدود زیادی از بروز فساد اداری جلوگیری کنیم. این راهکارها در حالی جزیی از خواستههای ما است که در چند وقت اخیر دادگاههای بســیاری برای مفسدان اقتصادی برپا شده است. هرچند نمیتوان گفتمحاکمهم­فسداناقتصا­دیتوانستها­زشدتوقوعفس­ادبکاهداما­همینمیزان از برخورد با مرتکبان قابل قدردانی است. دادگاههایی که جزئیات آن رسانهای شده به نوبه خود میتواند حالت بازدارندگی داشته باشد. وقتی افراد میبینند که مقامات و کارکنــان دســتگاهها­ی عمومی در صورت ارتکاب فســاد اداری، اختالس و ارتشــا و سوءاســتفا­ده از موقعیت خود، مورد محاکمه قرار میگیرند کمتر ســراغ ارتکاب این جرایم خواهند رفت. اما آنچه که بیش از برخورد پسینی با جرایم مهم است، همان برخورد پیشینی است که در لوایح سهگانه دولت میتوان یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.