رشد۰۳ درصدی صادرات غیرنفتی

Iran Newspaper - - News -

فرهــاد دژپســند، وزیر اقتصاد از رشــد 30 درصــدی صادرات غیرنفتی بهلحاظ وزنی و مثبت شــدن تراز تجــاری از ابتدای امســال خبر داد. بهگفته دژپســند، برگشــت شــیب صعودی افــت تــورم ماهانه، مثبت شــدن تــراز تجاری، رشــد 28 درصدی صــدور پروانه بهرهبرداری و رشد 30 درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهمترین عالئم امیدوارکنن­ده در فضای اقتصادی کشــور بوده اســت. دژپسند خاطرنشان کــرد: بــا توجه به این آمار و بــا توجه به ثبات نســبی در بــازار ارز، میتوان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوبتری را رقم بزنیم./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.