کاهش قیمت بلیت هواپیما از 21 شهریور

Iran Newspaper - - News -

مقصود اســعدی ســامانی، دبیــر انجمن شــرکتهای هواپیمایــ­ی از کاهش قیمت بلیت پروازهای داخلی از 21 شــهریور بــا توجه به کاهش نرخ ارز و بر اساس دالر 11 هزار تومانی خبر داد. وی تأکید کرد: کاهش نرخ ارز بالفاصله در قیمت بلیت هواپیما تأثیرگذار نیست ولی برای رضایت بیشتر مسافران هوایی این تصمیم از سوی شرکتهای هواپیمایی اتخاذ شد./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.