موافقت رهبری با برداشت از صندوق توسعه برایتکمیلر­یلچابهار-زاهدان

Iran Newspaper - - News -

محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی از موافقت رهبر انقالب برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت تسریع در تکمیل راهآهن چابهــار - زاهدان خبر داد. اســالمی در مراســم رونمایــی از 213 دستگاه انواع ناوگان ریلی جدید در ایستگاه راهآهن تهران اظهار داشــت: با این اقدام، نشــان دادیم که در شــرایط تحریم شــعار «رونقتولید»عملیاتیشده­است.وزیرراهوشه­رسازیدرواک­نش به اینکه چرا از افتتاح قطعه یک آزادراه تهران- شمال که قرار بود پایان تابستان انجام شود، خبری نیست، گفت: سه هزار نفر در این پروژه در حال کار هســتند. وی ادامــه داد: ما قصد داریم سیســتم مدیریت بهرهبــردا­ری را پس از آنکه آزمایشها انجام شــد، اجرا کرده و مســیر را تا پایان تابستان باز کنیم. البته مذاکراتی هم با رئیس بنیاد مســتضعفان صورت گرفته که وی اعالم کرد که نگفته قرار اســت آزادراه آزمایشی بهرهبرداری شود، بلکه بنیاد قصد دارد همه آزمایشها را انجام دهد و روزی این پروژه را افتتاح کند که واقع در دهه فجر باشد؛ بنابراین حرف من و رئیس بنیاد با هم متفاوت نیست. بهگفته اسالمی، عملیات عمرانی در قطعه یک آزادراه تهران-شمال در حال انجام است و امیدواریم تا قبل از پایان دولت دوازدهم بتوانیم بخشهایاصلی­قطعهدوآزاد­راهتهران-شمالرابهپا­یانبرسانیم./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.