روند رشد قیمت خرید گندم از کشاورزان

Iran Newspaper - - News -

آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان میدهدافزای­شقیمتخریدت­ضمینی گندم در ســال 29برابر 45 درصد، سال 39برابر2.13 درصد، سال49 و59 افزایش01 درصدی، سال 96 افزایش3.2 درصدی، سال79 ثابت (به دلیل مالحظات ومحدودیتها­یدولتدرمنا­بعومصارفبو­دجه)ودرسال 98 رشد 30 درصدی دارد. همچنین قیمت خرید تضمینی هــر کیلوگرم گنــدم ازســال293­1 تــا ‪،3۶ 1397‬ درصد رشــد دارد. در شرایطی قیمت خرید تضمینی از رشد 3۶ درصدی برخوردار بوده که میزان خرید تضمینی گندم۶9 درصد طی ســالهای 1392 تا 1397 رشــد کرد. همچنین آمارها نشــان میدهــد ارزش خریــد تضمینی گندم در ســالهای 1392 تا 1397 حدود3 برابر شد. در سال2931 ارزش خرید تضمینی گندم 3 هزار و 910 میلیارد تومان برآورد شده بود که این رقم در ســال 1397 به 12 هــزار و 0۶۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کــرد. میــزان موجودی گنــدم طی ســالهای 1392 تــا 1397 تقریبــاً3/6 برابر شــد. خالصه عملکرد دولــت یازدهم و دو ســال دولت دوازدهم نشــان میدهد میزان موجودی گندم در ســال 1392 در حــدود یــک میلیون و 700 هــزار تن بود که این میزان در سال 1397 به ۶ میلیون و 177 هزار تن افزایش یافت. میــزان واردات گندم در پایان ســال 1392 در حدود 3 میلیون و ۴0۴ هزار تن برآورد شده بود که این میزان در پایان سال7931 بهصفررسید.جلوگیریازا­فزایشبیروی­هواردات درسالهایگذ­شته،باعثشدهماز­ادتولیدکشا­ورزانازآنه­ابا قیمتهای تضمینی خریداری شود و این مسأله خودکفایی درتولیدگند­مرامحققکرد­هاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.