حمایت نهادهای امنیتی و قضایی از مبارزه با فرار مالیاتی

Iran Newspaper - - News -

امید علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بــا حمایــت همــه دســتگاهها از جملــه نهادهــای امنیتی، قضایــی، انتظامی، نظارتی و بازرســی، گامهــای بزرگی در زمینــه مبارزه با فرار مالیاتی و پیشــگیری از جرایم مالیاتی برداشته شده و برنامههای جدی نیز در دست اجراست. وی خاطرنشان کرد: امروز نگاه هر ســه قــوه و ارکان نظام به مالیات معطوف اســت و در حقیقت مهمترین سیاست کشور برای عبور از شرایط تحریم و پیروزی در جنگ تمام عیــار اقتصادی، اتکای بودجه کشــور به درآمدهای مالیاتی اســت. رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور تصریح کرد: نظام مالیاتی باید آن قدر توانمند، دانشمحــور، بهرهمند از فناوریهــا­ی نوین اطالعاتی و دارای ســواد و انگیزه باشــد تا در نهایت بتواند همچون کشــورهای توســعهیاف­ته، اظهارنامه پیش فرض هر مؤدی را براساس دادهها و اطالعات واقعی ثبت شده خود مؤدیان، تهیه و به وی ارائه کند./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.