بازار پایه روی مدار رشد

پشت پرده مقاومتها در برابر اصالحات بورسی در گفتوگو با مدیرعامل فرابورس

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضایی خبرنگار

بــازار پایــه فرابــورس شــامل 182 شــرکت در ســالهای اخیــر تحوالت بســیاری را پشــت سرگذاشــته است. در حالــی کــه در ســالهای 1392 و 1393 معامــالت در این بازارکاغذی بــود، بتدریــج بــه ســمت معامالت آنالیــن هدایــت شــد و درآخریــن تغییرو براساس دستورالعمل جدید فرابورس ضمن محدود کردن دامنه نوســان بــه ســه درصد، شــرکتهای حاضر دراین بازار که قابلیت ورود به بازارهای دیگر بازار سرمایه را ندارند، در ســه ســطح زرد، نارنجــی و قرمــز دســتهبندی میشــوند که مــالک آن میزان شــفافیت و ارائــه صورتهای مالی است. برهمیــن اســاس پــس از تعویــق رنگبنــدی شــرکتهای بازارپایــ­ه کــه قــرار بــود از اواخــر خــرداد مــاه امســال عملیاتی شود، با اصالح دستورالعمل با توقف تمام نمادها از امروز، این بازار به اســتقبال تغییر بنیادی مــیرود. اما این تغییرات به سادگی انجام نشد و با مقاومتها و فشارهای بسیاری از سوی برخی از ذینفعان همراه بود. درهمین زمینــه امیــر هامونــی، مدیرعامــل فرابــورس درگفتوگــو بــا «ایــران» از پشــت پرده فشــارها بــرای اجرا نشــدن ایــن دســتورالع­مل و همچنیــن آثارآن میگوید. طبــق دســتورالع­مل قوانیــن جدیــد بازارپایه، قرار اســت از عصر 13 شهریور نمادهــای ایــن بازارمتوقـ­ـف و روز 25 شــهریور با قالب جدید بازگشایی شود، علتانتخابا­ینزمانچیست؟ علــت انتخــاب ایــن زمانهــا تکالیف و ضرباالجلی است که در دستورالعمل مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. عالوه براین قصد داریم از تعطیالت عاشــورا و تاســوعای حســینی برای انجام موارد فنــی هــم اســتفاده کنیــم تــا در روز 25 شــهریور شــرکتها در تابلوهــای زرد، نارنجی و قرمز بازگشایی شوند. ■ برخــی از فعــاالن بــازار درخصــوص چگونگــی تدویــن دســتورالع­مل انتقاد داشــتند، آیا دراین مدت تمــام انتقادها بررسیشد؟ موضــوع تغییــرات در بازارپایــ­ه، جدید نیســت و از بهمــن مــاه ســال گذشــته درایــن خصــوص اطالعرســا­نی شــده و درایــن مــدت بیــش از 10 اطالعیــه از سوی فرابورس صادر شده است. دراین مــدت نیز تمــام انتقادهــا و اعتراضات مطرح شده جمعبندی و در اصالحات دستورالعمل لحاظ شده است. ■ پس از ماهها ســرانجام دســتورالع­مل بهصورت رســمی بــرای تغییــر بازارپایه ابالغ شــد، اما فرابورس و شــخص شما برای اجرانکردن و تغییر آن تحت فشار قرار گرفتید. چه کســانی با این تغییرات مخالفهستند؟ کانالهایی در فضــای مجازی فعالیت غیرقانونــ­ی دارنــد و ســیگنال فروشــی میکننــد. ایــن کانالها در شــبکههایی ماننــد تلگــرام بــازاری بــرای خــود ایجــاد کردهانــد و عمــده مخالفــان نیز گرداننــدگ­ان همیــن کانالهــا بودنــد. ایــن کانالهــا از اعتمــاد ســهامدارا­ن سوءاســتفا­ده کــرده و تنها به ســود خود فکــر میکنند و برهمین اســاس فشــار گســتردهای بــرای اجرانشــدن ایــن دستورالعمل وارد کردند که البته موفق نشدند. ■ برای برخورد با این کانالها که به گفته شــما غیرقانونی هم فعالیــت میکنند اقدام کرده اید؟ بلــه، اقدامات حقوقی بــرای برخورد با این کانالها انجام شده است و در حال طی مراحل اداری است. ■ درکنــار ایــن کانالهــای غیرمجــاز که سیگنال فروشــی میکنند، شرکتهایی هم فعالیتهای ســالم دارند، در فضای جدید این کانالها به چه سمتی هدایت میشوند؟ برخی از این کانالها برای ثبت رســمی و قانونــی درخواســت دادهانــد. عــالوه برایــن برخــی از شــرکتهای مشــاوره سرمایهگذار­ی نیز درخواست راهاندازی کانال رســمی دادهاند. برهمین اساس کانالهــا و شــرکتهای فعــال درایــن بخش به نوعی ساماندهی میشوند. ■ اجــرای دســتورالع­مل قوانیــن جدید بازارپایه باعث خروج سهامداران از این بازارنشد؟ پــس از ابالغ دســتورالع­مل تنها برخی از ســهامدارا­ن خــرد بهصورت هیجانی از بــازار خــارج شــدند، ولــی تمــام ســهامدارا­ن عمــده در بــازار ماندهانــد و حتــی ســهامدارا­ن جدیــدی نیــز وارد بــازار شــدهاند. ارزش 180 هزار میلیارد تومانی معامالت روزگذشته در بازارپایه کــه البته تنها شــامل تابلــوی «ب» بود نشــان میدهــد کــه بــازار با رشــد قابل قبولی همراه بوده و این دســتورالع­مل تأثیر منفی نداشته است. ■شــرکتهای حاضــر در بازارپایــ­ه چطور؟ درخصــوص شــرکتهای بازارپایــ­ه نیز هیچ تغییر بنیادی رخ نداده اســت. در واقع ســودآوری، میزان اشــتغال، تولید و فــروش این شــرکتها هیــچ تغییری نکرده اســت. اجرای این دستورالعمل تنها باعث شفاف شدن بازار و اطالعات شــرکتها میشــود و بــه نفــع بــازار و سهامداران تمام میشود.این تغییرات جدیــد کمک میکنــد تا شــاخصهای کارآیــی بــازار بهبود یابــد. هرچند تمام چالشهــا را رفع نمیکند ولی گامی به جلو محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.