از توجه به سندهای باالدستی غافل نشویم

Iran Newspaper - - News -

هفتصد و ســیامین جلسه شـــــــــ­ـورای فرهنگ عــــــموم­ی کشــور روز گذشــته با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و اعضــای ایــن شــورا در محــل وزارتخانه برگزار شــد. ســید عباس صالحی در این جلسه با اشاره به وظایف شورای فرهنگ عمومی گفــت: «درمــورد وظایف شــورا نبایــد تنها اصــول سیاســتهای فرهنگی معیار باشــد، بلکه باید مغایرتهای اصول سیاستها را هم با سندهای باالدســتی بررســی کــرد.» وی ادامــه داد: «اصــاح آییننامــه باتوجــه به گذشــت زمان یک نیاز اســت اما اگر احســاس شــود که جمعبندی شــورا در آسیبشناســ­ی کــه در آن مدنظــر اســت بــه نتیجــه درســتی نرســد در اصــل راه را برای یک دهه دیگر شــورا نیز بســتهایم.» صالحی تأکید کرد: «شــورای فرهنگ عمومی با ســبک زندگی ایرانی اسامی پیوند خورده و این موضوع بخشــی از تعریف فرهنگ عمومی اســت، بنابراین باید این موضــوع به همراه گام دوم انقاب مورد توجــه جدی قرار بگیرد.» وی با اشاره به ضرورت نظارت بر سیاستهای شورا افزود: «متأسفانه موضوع نظارت در شــورا وجود ندارد، زمانی که این آییننامه تنظیم شده شورای فرهنگی عمومی اســتان شــکل نگرفته بود اما امروزباید دید مرکز نسبت بــه اســتان چه وظایفی داشــته و شــورای فرهنــگ عمومی چــه تضمینی نسبت به اجرای وظایف محوله خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.