اختصاص بودجه به تئاتر مستلزم مبانی علمی است

کانون کارگردانان خانه تئاتر در بیانیهای مطرح کرد

Iran Newspaper - - News - مریم سادات گوشه خبرنگار

اعضــای کانون کارگردانان خانه تئاتر در آغاز مراحل طراحــی، برنامهریــ­زی و اولویتبنــ­دی بودجه ســال 1399 خطــاب بــه دولت و مجلس شــورای اســامی بیانیــهای منتشــر کردنــد تــا نقطــه نظراتشــان را با صدای بلندتری به گوش مسئوالن برسانند.

بــه گــزارش ایســنا در بخشــی از این بیانیــه آمده است: «پس باالخره چه زمانی قرار است بیتوجهی بــه تئاتــر پایــان یابــد؟ لبخندها و شــعارهای پشــت تریبونهــا را بــاور کنیم، یــا بیتوجهــی و عملکردها نسبت به فرهنگ و هنر را؟

چرا نباید مثل بســیاری امور دیگر، که به درســتی و دقــت، آمــار و اطاعاتی دقیق در مــورد آنها وجود دارد، در مــورد تئاتــر به آمار دسترســی وجود داشــته باشد؟! چند ســالن تئاتر داریم؟ چند صندلی؟ چند عنوان تئاتر در ســال اجرا میشــود؟ چند اجرا؟ چند ســاعت تولید؟ چند هنرمند؟ چه تعداد تماشــاگر؟ چــه میــزان بهــرهوری؟ چــه میــزان حمایــت؟ چند دانشــجو و چند فارغالتحصی­ل؟ چه میزان گسترش بازار کار و تولید؟ چه میزان اشــتغالزا­یی؟چه میزان گردش مالی؟ چه میــزان بودجه و امکانات دولتی و عمومی و خصوصی؟ چند کتاب و پژوهش و مقاله؟ ...و

باالخــره بودجه دولتی تئاتر چقدر اســت؟ در چه نسبتی و در تطابق با چه دادههایی تعیین میشود؟ چه ســرانهای دارد؟ بابت هر شهروند؟ هر تماشاگر؟ هر تولید و اجرا؟ هر گروه و هنرمند؟ هر ساعت تولید فرهنگی؟ تئاتر چقدر در ســبد فرهنگی خانوار، مورد حمایت قرار میگیرد؟

اعضای کانون کارگردانان خانه تئاتر در ادامه این بیانیه افزودهاند: «گذشته از عدم وجود مبانی علمی و درســت در تعییــن میــزان بودجه، افزایــش آن در نسبت با دیگر موضوعات، در تمام این سالها چقدر بوده اســت؟ یا افزایش آن در نسبت با تورم ساالنه؟ آیا هرگز چنین موضوعاتی بررســی کارشناسانه شده اســت؟! آیــا هرگــز بخشهــای اصلــی متولــی تئاتر، اهمیــت و ضــرورت و کارکردهــا­ی امروزیــن تئاتر در جوامع پیشرفته را مورد بررسی و توجه قرار دادهاند؟ عاوه بر درک و دریافتی شخصی و عمیق از ماهیت ایــن هنر و اهمیــت و ضــرورت و نقش کاربــردی آن در مناســبات نوین بشــری و اجتماعی، تاشــی برای شناســاندن ابعــاد پیچیــده و متعــدد آن بــه دیگــر مســئوالن و تصمیمگیرند­گان، در خود دولت و دیگر قــوا و نهادهــای حاکمیتــی، انجــام گرفته اســت؟ آیا میدانید تنها در ظاهر، ارقام بودجه تئاتر را هر ســال اندکــی افزایــش میدهید، اما در حقیقت بهشــکلی مســتمر، بودجــه و اعتبــارات تئاتر کاهش پیــدا کرده اســت؟ آیــا میدانیــد هیــچ نســبت منطقــی مابین بودجــه تئاتر و واقعیــت و قابلیتهای فعالیتهای تئاتــری وجــود نــدارد؟ آیــا میدانیــد همــان بودجه انــدک هم در گذر از پیچ و خمهــای بوروکراتیک، به تئاتر نمیرســد؟ آیا میدانیــد مابین بودجه مصوب مجلــس و بودجه اباغــی وزارتخانه، تفاوتی فاحش وجود دارد؟ آیا میدانید مابین همان بودجه اباغی، بــا بودجه تخصیص دادهشــده، تفاوتی عمده وجود دارد؟ آیا میدانید تمام بودجه تخصیصی، مستقیماً به بخشهــای تأثیرگذار و تولید تئاتر نمیرســد؟ آیا میدانیــد آمار و اطاعاتی شــفاف در مورد چگونگی هزینه همین بودجه منتشــر نمیشود؟ آیا میدانید ماهیت تصمیمگیــر­ی در مورد نحــوه هزینه بودجه نامشخص اســت؟ آیا میدانید بخشهایی از همان بودجــه مختصــر هــم در فرآیندهــا­ی اداری کســر میشــود؟ ما پیگیر درخواســته­ایمان در این بیانیه که حمایت از تئاتر، شــفافیت، ایجاد امکان نظارت و توقع بدیهی پاسخگویی است، خواهیم بود.

در بخش پایانی بیانیه کانون کارگردانان هم آمده است: «تردید نکنید و ایمان داشته باشید که تئاتر در صــورت آنکه بتواند نقش و جایگاه متناســبش را باز بیابــد، بهمراتب بیــش از بودجههــا و امکاناتی که به آن اختصاص میدهید، در هزینههای اجتنابناپذ­یر کل جامعــه، صرفهجویانه و نتیجهبخش بــوده و در خدمت توسعه کشور و جامعه خواهد بود.». ■ ■

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.