برگزاری آیین سنتی نخلبرداری۰­۰۴ ساله در فیروزآباد میبد

Iran Newspaper - - News -

یــزد- ایرنــا- همزمان با عصر نخســتین روز مــاه محرم بر اســاس یــک ســنت تاریخی کــه قدمــت آن به چهــار قرن میرســد، هیأتهای مذهبی با همراهی مردم محل نخل «حســینیه بــزرگ» فیروزآبــا­د میبــد را با شــکوه خاصی به حسینیه ۴1 معصوم این شهر انتقال میدهند. بــه گفتــه رئیــس اداره میراث فرهنگــی میبد، این مراســم معنوی 18 دیماه ۶9 به شماره ۶۰۵1 در فهرست آثار ملی ثبت شد، گفته میشــود پیشینه آن به حکومت صفویه در ایران میرسد.رسول مشتاقیان آیین نخلبرداری را تشییع نمادینجناز­هامامحسین(ع)عنوانکرد.البتهنخلبر­داری در فیروزآباد یک روز مانده به محرم شــروع میشــود و این اثــر چوبــی از جنب آتشنشــانی میبد به فیروزآبــا­د انتقال مییابد، روز بعد نخل هیأت حســینیه فاطمیه کاشفآباد همراه با نوحه خوانی پس از عبور از خیابان سلمان فارسی بــه حســینیه منتقل میشــود. بــه گفتــه مــردم فیروزآباد، مراســم عــزاداری با حضــور هیــأت ابوالفضلی و حســینی از شــب اول محــرم تا روز عاشــورا در حســینیه این محل با حضــور هیــأت فاطمیــه در بیت الزهــرا(س) تــا 13 محرم ادامــه دارد.روز عاشــورا مراســم «تعزیــه» و «کتــل بندی» با حضــور هیأت ابوالفضلــ­ی و هیأت حســینی جداگانه در حســینیه یادشــده برگزار میشــود، ســپس این مراســم در بیت الزهرا(س) برگزار و بار دیگر نخل به محل حسینیه ۴1 معصوم بازگردانده میشــود.به گفته محمدعلی دهقانی بنیانگذار بیت العباس(ع) فیروزآباد، مراســم عزاداری در ۰1 شب محرم برگزار میشود و شب عاشورا، نخل به محل اولیــه خود جنــب آتشنشــانی واقــع در خیابان امــام(ره) انتقال مییابد.همچنین آش گندم یک روز مانده به محرم و چنــد روز اول این مــاه در این محله تهیه و میان عزاداران حسینی و هیأتهای مذهبی توزیع میشود.به گفته مداح و سرپرســت هیأت حســینی فیروزآباد، ابتــدا آش گندم در 2 دیگ تهیه میشــد، هم اکنون به حدود ۰۶ دیگ رســیده اســت و تمــام مــواد اولیــه آن نذری و از ســوی مــردم تهیه میشود.به گفته جال مؤمنزاده این شاعر اهل بیت با ۰2 سال فعالیت مذهبی اشعار مورد نظر با سفارش مداحان در قالبهــای گوناگــون ســروده میشــود، ولی روز عاشــورا اشعار قدیمی مشخص خوانده میشود. همچنین حبیب خشــاییُافزود: در شبهای محرم نیز بعضی اشعار که به «اشعار جلی» معروف است، خوانده میشود. گفتنی اســت بانوان محلههای مختلف میبــد نیز در آماده کردن مواد اولیه پخت آش گندم و تهیه برنج در هر شــب محــرم برای پذیرایی از مــردم و هیأتهای مذهبی حضور فعالی دارند.شهر میبد متشکل از ۷1 محله است و هر کدام از محات آیینی ویژه در ایام محرم دارد. مرکــز شهرســتان ۴۰1 هــزار نفــری میبــد در ۰۵ کیلومتری شمال غرب شهر یزد مرکز این استان قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.