جدال بر سر مرگ و زندگی

Iran Newspaper - - News - مریم شهبازی خبرنگار

«شــب بخیر مــادر» عنوان نمایشــی از «مارشــا نورمــن» اســت کــه ایــن روزها بــه کارگردانی فریــد ســلیمانی میزبان عاقهمنــدا­ن در مجموعــه تئاتــر دیوار چهــارم اســت. نورمــن کــه از جملــه نمایشنامهن­ویســان مطــرح امریکایــی اســت برای تألیف «شــب بخیــر مادر» موفــق به دریافــت جایزه پولیتزر ســال 83 میــادی و جایزه ســوزان اســمیت بلکرن شــده اســت. البته فیلمی هم بر اســاس این نوشــته نورمن ساخته شده که «آن بنکرافت» و«ســیزی اســپارک» در آن بــه ایفــای نقــش پرداختهاند. در ایــن نمایــش که حمیــد احیــاء ترجمه آن را بــه عهــده داشــته مریــم بوبانی و معصومــه رحمانــی بهعنــوان بازیگــر حضور دارند. «شــب بخیــر مادر»بیانگرکشــ­مکش عاطفــی میان مــادر و دختریســت که در نهایــت اتفاقــی تکان دهنــده را رقم میزند. اگر پیشــتر متن این نمایشنامه را خوانــده باشــید میدانیــد که جســی دختریســت که با مــادرش در خانهای مشــترک زندگــی میکننــد، دختــری کــه ضربههــای روحــی و روانــی زیــادی در زندگــی متحمــل شــده و بــه عقایــد مذهبی هم پایبند اســت با این حال در نهایت تصمیمی برای رهایی از شرایط میگیرد که مادر را به تکاپو برای نجات او وامــیدارد. ســلیمانی دلیــل انتخاب این نمایشنامه را اتفاق مشابهی خوانده کــه ســالها قبل بــرای یکی از دوســتان نزدیک او رخ میدهد. ■ شببخیرمادر ■ کارگردان:فریدسلیمان­ی ■ بازیگران:مریمبوبانی­ومعصومه رحمانی ■ زماناجرا:یکمتاشانزد­همشهریور ■ محلاجرا:مجموعهتئات­ردیوارچهار­م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.