زندگیباآوا­هایاسپرینگ­ستین

Iran Newspaper - - News - وصال روحانی خبرنگار

«کــور شــده از فــرط روشــنایی» یــک کمــدی درام تــازه بریتانیایی با حس و حالی پاکستانی است که از زندگی یک روزنامهنــ­گار واقعــی پاکســتانی بهنام ســرفراز منظور اقتباس شــده اســت و تبعــات عاقــه فــراوان وی به بررســی اســپرینگس­تین موزیســین باســابقه امریکایی را بازگو میکند. در فیلــم شــاهد زندگــی و کارهــای شخصیتی بهنام جاوید هستیم که یک جوان 18 ســاله پاکســتانی- بریتانیایی اســت که وقتی با آواهای اســپرینگس تین آشــنا میشــود، زندگیاش تغییر میکنــد. نقش جاویــد را ویویــک کالرا بــازی کرده و به خوبی هم در نقش جا افتــاده و هیلــیات ول، راب برایــدون، کــول وینــدر گــر و نــل ویلیامــز دیگــر بازیگران اصلی این فیلم هستند. گوریندر چادها کارگردان فیلم توضیح میدهــد کــه مالــک، پــدر جاویــد، از همــان آغــاز بــا گرایــش پســرش بــه موســیقیها­ی روز مخالــف اســت و حتی «مت» دوست نزدیک جاوید که مثل او موزیســین اســت و جاوید برای او و گروهــش ترانه میســراید، اشــعار و ملودیهــای ایــن جوان پاکســتانی را بیش از حد غمگین میداند. بیــکار شــدن مالــک و ردشــدن نوشتههای هنری جاوید توسط نشریه آموزشگاهش اوضاع را بدتر میکند اما جاوید در اشعار ترانههای اسپرینگس تین قوت قلب و استحکامی را مییابد کــه جبرانکننــ­ده کاســتیها و موجــب امیدهایــی تــازه اســت. فیلمســاز بــه خوبــی توانســته نگرانیهــا­ی جاویــد را بــه نمایــش بگــذارد و تأکیــد زیادی بــر تــاش بیثمــر او و دوســتش الیــزا برای تمــاس گرفتــن با «اســپرینگس تیــن» بکند. در نهایــت چاپ تعدادی از ترانــه هــای جاوید در نشــریه معتبر «هرالد اســکاتلند» گره را باز و جاوید و تاشهایش را به موفقیت میرساند. در نهایت جاوید و دوستانش به آمریکا ســفر میکننــد و آنجــا ضمــن حضــور در کنســرت «اســپرینگس تین» بیش از پیــش درمییابنــ­د کــه خوشــبختی برایشــان چنــدان هم دور از دســترس نبوده است. ■ کورشده از فرط روشنایی ■ کارگردان: گوریندر چادها ■ بازیگــران: ویویــک کالــرا، کــول ویندرگر، میــرا گاناترا، نل ویلیامز و آرون پاگورا ■ تاریخ اکران: سپتامبر ۹۱۰۲ ■ محصول: ۹۱۰۲

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.