نقش‌آزمایشگا‌ههای‌تشخیصی‌در‌درمانب‌یمار‌یها

Iran Newspaper - - News - دکتر شهروز همتی

همانطور که میدانید امروزه آزمایشــــ­گاههای تشــــخیص پزشکی نقش بســــیار مهم و ارزشــــمن­دی را در تشــــخیص، درمان ، پایش و پیشــــگیر­ی از بیماریهـــ­ـا ایفــــا میکننــــد. بهطــــوری کــــه بیش از 70 درصــــد از مــــوارد تشــــخیص، درمــــان و پیگیــــری بیماریها بر تشخیص آزمایشگاهی استوار است. بدرستی همه به این موضوع اذعــــان دارند که امــــروزه مدیریت و درمان بســــیاری از بیماریها بدون وجود آزمایشــــ­گاه امکان پذیر نیســــت؛ به تعبیری سالمت جامعهبهطور­قابلتوجهید­رگروعملکرد­مناسبآزمای­شگاههای پزشــــکی اســــت. از طرف دیگر آزمایشــــ­گاههای پزشکی یک واحد پیچیده هســــتند که خدمــــات خود را بــــا اســــتفاد­ه و بهکارگیری از تجهیزات، کیت و معرفها و ملزومات آزمایشــــ­گاهی و اســــتفاد­ه از نیروی انسانی و بر اساس استاندارده­ای مربوطه ارائه میکنند و از این نظر قابل مقایسه با هیچ یک از سایر حوزههای ارائه خدمات سالمت، از نظر وابستگی به کیت و تجهیزات و به تبع آن، قیمت ارز نیستند. خوشبختانه در یک دهه اخیر با همت متخصصین و کارشناسان زبده علوم آزمایشگاهی و بهرهگیری از تکنولوژی و تجهیزات به روز و پیشرفته آزمایشگاهی، انجام بسیاری از آزمایشات تخصصی در حوزه تشخیص مولکولی بیماریها و ژنتیک در کشور وعمدتاًدربخشخصوصی­فراهمشدهاس­تبهطوریکهت­اقبلازاین،امکانتشخیص بســــیاری از بیماریها فراهم نبود یا مردم مجبور بودند با هزینه بســــیار زیاد آزمایشــــ­ات تخصصی خود را از خارج از کشور تأمین کنند. علیرغم همه این دســــتاور­دها، متأســــفا­نه توجه کافی از ســــوی سیاســــتگ­ذاران نظام ســــالمت به حوزه آزمایشــــ­گاههای پزشکی نشده اســــت و همواره مورد بیمهری واقع شــــدهاند. به نحوی کــــه امروزه آزمایشــــ­گاهها بهصورت مزمن در شــــرایط بحرانی قرار داشتهاند که خود حاصل عدم افزایش تعرفههای آزمایشها در چند سال اخیر است. حتی علیرغم اینکه در طرح تحول سالمت تعرفه سایر حوزههای پزشکی بین 100 تا 300 درصد افزایش داشت و در سالهای بعد نیز به آن اضافه شد، در حوزه آزمایشگاه طی 5 ساله اخیر، در کل کمتر از 30 درصد افزایش یافته است و این موضوع خود باعث بروز بحران و درتنگنا قرارگرفتن آزمایشــــ­گاهها شده است. در شرایط بحران اقتصادی چند ســــاله اخیــــر همراه با افزایــــش هزینههای کیتهــــا، ملزومات، دستگاههاوس­ــــایر تجهیزات آزمایشگاهی، در کنار معوقات یک ساله سازمانهای بیمه گر و افزایش قابل توجه مالیات و ..... بخصوص طی دوسال اخیر که در نتیجه تحریمهای ظالمانه امریکا، بر شدت آن اضافه شده است، فشاربر آزمایشگاهه­ا، بخصوص مراکز کوچک و متوسط به حدی رســــیده که بیم آن میرود عالوه بر خطر تعطیلی بســــیاری از این مراکز و به تبع آن بیکاری خیل عظیمی از افراد تحصیلکرده کشــــور، دسترسی مردم به خدمات آزمایشگاهی محدودشده و نهایتاً سالمتی مردم را به مخاطره بیندازد. مهمترین مشــــکلی که هم اینک آزمایشــــ­گاهها در شــــرایط تحریمی کشــــور با آن مواجه هستند، افزایش سرسام آور قیمت قطعات تجهیزات و لوازم مصرفی آزمایشگاهی است که مشمول حمایت با نرخ ارز دولتی نیستند. این موارد شامل اقالم مصرفی مانند وسایل نمونهگیری،سرنگ،لولههاییکب­ارمصرفولوا­زمالتحریرم­انندکاغذو .... استکهقیمت آن با افزایش نرخ ارز به بیش از 3 برابر افزایش یافته و همچنین قیمت برخی از قطعات اصلی و تعمیری تجهیزات آزمایشگاهی به 50 میلیون تومان رسیده است که در صورت خراب شدن این قطعات در صورت موجود بودن، تأمین آنها از توان آزمایشگاهه­ا خارج است. ازطرفیبرخی­ازکیتهایتو­لیدداخلنیز­یاتولیدنمی­شوندیاتوزی­عآنهابامشک­ل مواجه است ومتأسفانه افزایش قیمت برخی از کیتهای تولید داخل کشور نیز متناسب با وضعیت فعلی کشــــور نیست. موضوع دیگر اینکه مشــــکالت انتقال ارز توسط شرکت تأمینکننده و در برخی موارد ترخیص و توزیع کیتهای وارداتی با مشکل مواجه است و این شرکتها اقدام به فروش نقدی کیتها و ملزومات کردهاند که در کنار سایر موارد فشار مضاعفی را بر آزمایشگاهه­ا وارد میکند. در شرایط کنونی عالوه بر افزایش قیمت کیتها، تعــــداد معدودی از آنها نیز کمیاب شــــده، حتی در برخی موارد تهیــــه و توزیع کیتهای دستگاههای خاص که بر حسب ضرورت باید از خارج وارد شود دچار وقفه شده و استفاده آزمایشــــ­گاهها از این تکنولوژیها­ی روز محدود شــــده و آزمایشگاهه­ا مجبور به استفاده از روشهای جایگزین شــــدهاند. از اینرو از مســــئوال­ن در وزارت بهداشت و بخصوص اداره کل تجهیزات مصرانه میخواهیم قبل از اینکه آثار ســــوء این افزایش هزینهها بر کیفیت، استمرار و دسترسی خدمات و نهایتاً بر سالمتی مردم تاثیرگذار باشد، اقدام عاجل کنند. 1

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.