آسایش و امنیت در سایه اقتدار هوایی

بهمناسبتده­مشهریور،سالروزاعال­مموجودیتقر­ارگاهپدافن­دهواییخاتم­االنبیا(ص)

Iran Newspaper - - News - سیدجالل موسوی کارشناس مسائل نظامی

مبنای دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایـــران بازدارندگـ­ــی فعـــال و دفـــاع مبتکرانه و مؤثـــر اســـت. تـــوان موشـــکی ایـــران نیز در چارچـــوب همیـــن راهبرد پیگیری میشـــود. لذا بـــر این اســـاس رهبـــر معظـــم انقالب و فرماندهی کل قوا، پدافند هوایی را در اولویت اول دفـــاع از کشـــور دانســـته و آن را حافـــظ حیثیـــت، موجودیت و آبروی کشـــور معرفی کردهاند.

برتری کشورهای بزرگ در حوزه تجهیزات هوایـــی امـــری محـــرز اســـت واگـــر جنگـــی دربگیرد بیشـــترین تهدید از ناحیه موشـــک و هواپیماهای با سرنشـــین و بدون سرنشـــین کشـــورهای متخاصـــم خواهـــد بـــود. تبعات عملی شـــدن ایـــن تهدید هدف قـــرار گرفتن مراکـــز حیاتـــی و زیرســـاخت­های اقتصادی بهمنظـــور ایجـــاد نارضایتی عمومی اســـت. از ایـــنرو طراحـــی پدافند یکپارچـــه و کارآمد امری ضروری و حیاتی اســـت. براین اســـاس قـــرارگاه پدافند هوایـــی خاتـــم االنبیاء(ص) کـــه فعالیت آغازیـــن آن به ســـالهای دفاع مقـــدس برمیگـــرد­د، بـــا فرمـــان و تدبیـــر فرماندهـــ­ی معظم کل قوا در دهم شـــهریور 1387 بهصورت یک قـــرارگاه متمرکز اعالم موجودیت کرد. هدف از تشکیل این قرارگاه، ایجاد یک یگان عمده پدافند هوایی مستقل، مقتدر و توانمند اســـت تا قادر به پاسخگویی ســـریع و قاطع به تهدیدات هوایی باشـــد. در همین راســـتا هماکنون ســـامانه فرماندهی و کنترل پدافند هوایی کشـــور یک شـــبکه کامالً مجهـــز وآماده اســـت که ازمرحلـــه دریافت، کنترل، رهگیری، شناسایی تا مرحله تشخیص و انهـــدام هرشـــیء پرنده و مخـــرب را بهطور هوشمندانه انجام میدهد. این سامانه بسیار مقتدر و با بیش از یک میلیون و 700 هزار خط برنامه بهعنوان بزرگترین سامانه نرمافزاری کشور بهشمار میرود. همچنین این سامانه، کشف و شناســـایی را بهصورت خودکار انجام میدهـــد و حتی برای افســـر عملیاتی برآورد تهدیـــد را انجام و تخصیص ســـالح در زمان بسیار کوتاه انجام میگیرد. همه این سیستم بهطور مکانیزه و هوشمند، در قوارههای ثابت و تاکتیکی ســـاخته شـــده و در مناطق پدافند هوایی کشور گسترش یافته است. با وجود این سامانه تصمیمگیری در شبکه در کمتر از یک ثانیه انجام شـــده و با میزان هوشیاری بسیار باال توان دفاعی کشـــور را افزایش چشمگیری داده است.

این مهم درشرایطی اتفاق افتاده که کشور با تحریمهـــا­ی همه جانبه، بویـــژه در بخش دفاعـــی مواجه بوده اســـت. فرزندان این مرز وبوم باعزم خود باعث پیشـــرفت چشـــمگیر راداری و دیدهبانـــ­ی پدافند هوایی کشـــورمان در جهت کشف و رهگیری انواع هواپیماهای رادار گریز شـــدهاند تا حدی که میتوان گفت نقطه کور راداری در کشور وجود ندارد.

وجـــود بیـــش از 3800 نقطـــه پدافنـــدی در کشـــور و بهکارگیـــ­ری و بهـــره بـــرداری از جدیدترین و مدرنترین سامانههای راداری، دیدهبانی، شنود و موشکی برد بلند، متوسط وکوتاه و نیز خودکفایی در این حوزهها، امروز پدافند هوایی ایران را بـــه یکی از مقتدرترین و هوشـــیارت­رین دیدهبانهــ­ـای منطقه تبدیل کرده است.

احاطـــه قـــرارگاه پدافنـــد هوایـــی خاتـــم االنبیـــا(ص) ارتش جمهوری اســـالمی ایران در ایجـــاد هماهنگـــی میـــان ســـازمانه­ای هواپیمایــ­ـی کشـــوری و یگانهـــای نظامـــی و تسلط بر حفظ امنیت آسمان ایران باعث شد تا ایکائو(ســـازمان بینالمللی هوانوردی) در ســـال 1394 آسمان ایران را امنترین آسمان خاورمیانــ­ـه اعـــالم کنـــد و تعـــداد پروازهای عبوری از ایران به بیش از 1200 ســـورتی پرواز در روز برســـد این درحالی بود که کشـــورهای اطراف ما درگیر جنگ و ناامنی بوده و هستند.

در همین راستا صنعت ســـاخت رادار در کشـــور در ســـطح بســـیار مطلوبی قرار دارد و شاهد طراحی و ساخت محصوالت گوناگون، با توانایی باال و متناسب با تهدید در باندهای گوناگون فرکانســـی، با بردهای متفاوت (برد کوتاه، متوســـط و برد بلند) بهصورت فعال و غیرفعال اســـت که ویژگیهای خاص خود را دارند.

شـــاید در کنار همه رادارهای گوناگونی که در کشـــور طراحی و تولید شـــده رادار کیهانی «ســـپهر» یکی از برجســـتهت­رین آنها باشد که با بهکارگیـــ­ری آن میتوانیم تهدیـــدات را در دوردستها رصد کرده و پیش از آغاز هرگونه تهدید هوایی و تجاوز، آن را کشـــف و دفاع در مقابل آن را در عمق پیگیری کنیم.

یکی دیگر از حوزههایی که تالش زیادی در جهت پیشرفت آن صورت گرفت، حوزه توان موشـــکی بود. افزون بر به روزســـانی ســـامانه موشـــکی که از پیـــش در اختیـــار پدافند بود، ســـامانهه­ای جدیدی نیز تولید شـــد تا بتواند نیاز دفاعی کشور را در این زمینه هم برطرف کند. از جملـــه مهمترین ســـامانهه­ای تولید شده ســـامانه موشـــکی «مرصاد» و «تالش» اســـت که در بردهـــای پایین و متوســـط توان خوبی را به یگانهای عملیاتی پدافند هوایی افزوده است.

اما یکـــی از بحث برانگیزتری­ن موضوعات پیرامون قرارگاه پدافند هوایی، موضوع خرید سامانه موشـــکی S300 بود که بعد از چندین سال کشمکش، روسیه آن را در سال 1395 در اختیار ایران گذاشت. این سامانه پس از اینکه کارهای مقدماتی آن صورت گرفت و تحویل پدافند شـــد با موفقیت در میـــدان تیر یکی از یگانهای پدافند هوایی و در جریان رزمایش دماوند مورد تســـت و ارزیابـــی در درگیری با اهـــداف دارای ســـطح مقطـــع راداری پایین، قرار گرفت. این تأخیر روسیه در تحویل S300 ســـبب شـــد تا متخصصان صنعـــت دفاعی و پدافنـــد هوایـــی بـــه فکر طراحی و ســـاخت سامانهای با توان و ویژگیهای S300 افتادند و ســـامانه بـــرد بلنـــد بـــاور373 را طراحی و تولید کردند که خوشـــبختا­نه در روز 31 مرداد سالجاری، به مناسبت روز صعنت دفاعی با حضور رئیس جمهوری رونمایی شد. برد این ســـامانه 200 کیلومتر و سقف پروازی موشک آن 27 کیلومتر اســـت که بـــا تکنولوژی نوین داخلی ساخته شـــده و با موفقیت هم تست شـــد. از جمله ویژگـــی های بـــارز رادار رهگیر باور ،373 قابلیت کشـــف اهداف پنهانکار با سطح مقطع راداری بسیار کم است که با این قابلیت، عمـــ ًال هدف پنهـــان کاری برای این سامانه وجود نخواهد داشت.

قرارگاه پدافند هوایی کشـــورمان در بخش کشف و شناســـایی بهدنبال یک سامانه کامالً حرفهای بـــود تـــا بتواند در همـــه طیفهای فرکانســـی کار کند و البته قابلیتهای کارآمد در مقابله با تهدیدات جنگ الکترونیک را نیز دارا باشـــد. در میان کشـــورهای دنیا، غربیها اکثراً در باند ،UHF شـــرقیها بیشـــتر در باند VHF و معمـــوالً کشـــورهای ابرقـــدرت برای خود از بانـــد HF بهرهبرداری میکنند و هیچ گاه از تلفیق این باندها استفاده نمیشود؛ اما در ایران پدافند هوایی از سیستمهایی با طیف فرکانسی متنوع بهرهگیری میکند تا دشمن نتواند با جنگ الکترونیک موفق به اختالل در انتشار امواج شود.

از جملـــه اقدامـــات اثرگـــذار چنـــد ســـال اخیر نیـــروی پدافند هوایـــی ارتش جمهوری اســـالمی ایـــران میتـــوان بـــه زمینهســـا­زی جهت دســـتگیری شـــرور عبدالمالک ریگی، فرونشـــان­دن هواپیمـــا­ی ایســـاف(حامل تفنگـــدار­ان امریکایـــ­ی)، انهـــدام هواپیمـــا­ی جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی بهنـــام هرمـــس، اخطـــار بـــه هواپیماهــ­ـای رادارگریــ­ـز امریکا و رصد پهپاد متجاوز امریکا و هماهنگی با ســـامانهه­ای موشـــکی نیروی هوافضای ســـپاه پاسداران انقالب اسالمی در جهت ساقط ساختن آن اشاره کرد.

نقش پدافنـــد هوایی در شـــکوفایی اقتصاد کشور

عملکـــرد موفق کارکنـــان پدافنـــد هوایی باعث شـــده که شـــرکتهای هوایـــی خارجی عبـــور از آســـمان ایـــران را نســـبت بـــه ســـایر مســـیرهای پـــروازی مقـــدم بشـــمارند. ایـــن عامل باعث افزایش درآمد برای کشـــور شده اســـت. چون ایران بر اساس قانون هوانوردی بینالمللی به ازای وزن هر هواپیما و مسافت عبوری در آســـمان کشـــور، از خطـــوط هوایی خارجی پـــول دریافت میکنـــد. این عملکرد موفـــق فرماندهـــ­ی پدافنـــد هوایی بـــا تدابیر متخذه روز به روز در حال افزایش است. برای نمونـــه کاهش تعـــداد مناطق پـــرواز ممنوع در افزایش پروازهـــا­ی هوایی عبوری خارجی تأثیرگـــذ­ار بـــوده و هســـت. در ســـال 1393 مراکز پـــرواز ممنوع ایران از 261 نقطه به پنج نقطه تقلیل یافت. کاهـــش مناطق ممنوعه پروازی از یک ســـو به گسترش ترافیک هوایی منجر شده و از ســـوی دیگر در امنیت پروازها نقش مؤثر خواهد داشـــت. شبکه فرماندهی یکپارچـــه پدافنـــد هوایی کشـــور کـــه زیر نظر قـــرارگاه پدافنـــد هوایـــی خاتـــم االنبیاء(ص) ارتش جمهوری اســـالمی ایران انجام وظیفه میکند اصلیترین مرجـــع تصمیمگیری در ایـــن موضوع اســـت. در حال حاضـــر بیش از 1100 پـــرواز خارجـــی بهصورت شـــبانه روز از آســـمان ایران عبور میکننـــد و تأمین امنیت و صدور مجوز عبـــور آنها از آســـمان ایران بر عهده غیور مردان پدافند هوایی کشـــور است. اگر این رقم یک شبانه روز را به تعداد روزهای سال ضرب کنیم رقم بســـیار باالیی بهدست میآید که نشان دهنده حجم سنگین وظایف محوله به افسران پدافند هوایی ارتش خواهد بود. بـــرای نمونه فقط در ســـال 1396 تعداد 426 هـــزار و 684 ســـورتی پـــرواز خارجـــی از آسمان ایران به ســـالمت عبور کرده است. از ســـوی دیگر تأمین امنیت هوایی و پاســـداری از حریم آســـمان کشـــور بهعنوان یک پازل از چندین پازل امنیت نظامی کشـــور محسوب میشـــود که در ارتقای اقتدار و امنیت مستمر و پایدار جمهوری اسالمی ایران نقش آفرین اســـت که بیتردیـــد این مســـأله آرامش را در دل ســـرمایهگ­ذاران داخلـــی و خارجی ایجاد کرده و زمینه سرمایهگذار­ی و رونق اقتصادی را در مرزهـــای ایـــن مرز و بوم فراهـــم کرده و خواهد ســـاخت. در اینجا الزم میدانم توجه خواننـــدگ­ان گرامـــی را به یک فتنه دشـــمنان انقالب جلب کنـــم و آن اینکه وقتی نیروهای مســـلح ایران بـــا اقتـــدار حریم هوایی کشـــور را پـــاس میدارنـــد و اجازه نفـــوذ هواپیماها و هواگردهای کشـــورهای مستکبر و معاند را به آسمان کشورمان نمیدهند یا در صورت ورود غیرقانونی آنهـــا را ســـاقط و منهدم میکنند آنها این اقتـــدار نظامی را در رســـانهها­ی زیر نفوذ خود به منزله ناامن بودن آسمان ایران به جهان تبلیغ و اعالم میکنند که الزم است مسئوالن سیاســـت خارجی و دستاندرکار­ان رســـانهها­ی گروهـــی کشـــورمان بـــا تبلیغات خبری درست و افشای حقیقت، ذهن مردم جهان را از فتنه دشمنان انقالب اسالمی آگاه سازند.

در پایـــان بایـــد اذعان کـــرد کـــه آرامش و امنیـــت موجـــود در فضـــای کشـــور مرهـــون تالشها و چشمان همیشـــه بیدار رزمندگان پدافند هوایی در جایجای این کشـــور پهناور اســـت که با وجود تهدیدات در اطراف کشور، نمیگذارند هیچ هواگردی بـــدون اجازه وارد آسمان جمهوری اسالمی ایران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.