جزئیات خودسوزی

Iran Newspaper - - News -

گــروه حــوادث/ زن جــوان کــه در اعتــراض بــه رونــد رســیدگی قضایی پرونــدهاش مقابــل دادگاه بــا بنزیــن خــودش را بــه آتــش کشــیده بــود، بــا 90 درصــد ســوختگی در بیمارســتا­ن بستری شد.

بهگــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»، عصر دوشــنبه 11 شــهریور، گــزارش خودســوزی زنــی در مقابــل یکــی از مجتمعهای قضایی تهران به اورژانس اعالم شــد. با اعزام تیمهای امدادی به محل مشخص شد این زن پــس از خــروج از دادگاه، در حالــی که فریــاد میکشــید و از موضوعــی گالیه داشــت بــا ریختــن بنزیــن خــودش را آتــش زده اســت. حاضــران بــا دیدن ایــن صحنه بــه کمک او رفتــه و آتش را خاموش کردند اما شدت سوختگی به حدی بــود که با رســیدن اورژانس، مصدوم بسختی نفس میکشید.

یــک مقــام قضایــی در ایــن بــاره گفت: این خانم جوان در اســفند سال گذشــته بهخاطر بدحجابی و درگیری بــا مأمــوران پلیــس امنیــت دســتگیر شــد. مســتندات الزم در همین رابطه از ســوی مأموران تهیه و به دادســرای ارشــاد تهــران تحویــل شــد. بــه ایــن ترتیــب پرونــدهای قضایی بــرای این زن بــا عنوان جریحــه دار کردن عفت عمومی و توهین به مأموران انتظامی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.