افشای جزئیات توافق احتمالی طالبان – واشنگتن

Iran Newspaper - - News -

گروه جهان – هنوز چند ساعتی از مصاحبه زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در مذاکــرات واشــنگتن – طالبــان بــا طلوع نیــوز و افشــای جزئیات توافــق اولیه احتمالی طرفین نگذشته بود که در کابل یک انفجار مهیب با دستکم 16 کشته و 119 زخمی رخ داد و طالبان بسرعت مسئولیت آن را برعهده گرفت.

بهگزارش سایت شبکه خبری سیانان، روز دوشنبه به وقت کابل باالخره زلمای خلیلزاد،دیپلماتامر­یکاییافغان­ستانیاالصل­کهدرجریان9­دورمذاکرهب­اطالبان در دوحه قطر مهر سکوت بر لب زده بود و هر بار فقط نسبت به روند مذاکرات ابراز خوشــبینی میکرد، سکوت را شکست و در مصاحبه با طلوع نیوز برخی از جزئیات مهم توافق اولیه با طالبان را فاش کرد. او گفت، به موجب این توافق اولیه که البته در حالحاضر«رویکاغذ»ومنتظرتأیی­ددونالدترا­مپ،رئیسجمهوری­امریکااست، تا 5۳1 روز آینده اگر طالبان به تعهداتی که پس از امضای توافق ملزم به اجرای آن میشــود، عمل کند، امریکا 5 هزار و ۰۰4 نظامی خود را از 5 پایگاه نظامی در خاک افغانســتا­ن خارج خواهد کرد. وی که روز یکشــنبه با رئیس جمهوری افغانســتا­ن و دیگر مقامات دولت کابل دیدار کرده و آنها را در جریان جزئیات توافق احتمالی با طالبان قرار داده بود، درباره اینکه آیا اشرف غنی از این توافقنامه استقبال میکند، اظهارنظر نکرد اما گفت: «این توافق آنها [حکومت افغانستان] با طالبان نیست، توافق ما [امریکا] با طالبان است. حاال در یک مرحله انتقال از گفتوگوهای امریکا با طالبانبهگف­توگوهایبین­االفغانیهس­تیم.خلیلزادهمچ­نیندرپاسخب­هنگرانی مردم افغانستان از روی کار آمدن مجدد نظام «امارت اسامی» (سیستم حکومتی طالبان) در افغانســتا­ن گفت: امارت اســامی را قبول ندارم و «امریکا تنها طرفدار حکومتی که مطابق مذاکره و گفتمان به وجود میآید، است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.