رأی اعتماد مجلس به وزرای آموزش و پرورش و میراث فرهنگی

Iran Newspaper - - News -

دیــروز نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جلســه علنی خــود، صالحیت محســن حاجــی میرزایــی وزیر پیشــنهادی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش را بررسی کردند و در نهایت با 00۲ رأی موافق، 8۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۵۵۲ نماینده به او رأی اعتماد دادند. محسن حاجی میرزایی هم بعد از گرفتن رأی اعتماد در توئیترش نوشت:« از خانه ملت که اعتماد کردند خادم ملت باشم تشکر میکنم. امیــدوارم بتوانــم با یاری همه معلمان عزیــز، صاحبنظران، بازنشســتگ­ان، دانشآمــوز­ان و اولیای آنها، تحولــی واقعی را در راستای اجرای برنامههای خود که هماکنون برنامه مورد تأیید نمایندگان ملت است، رقم بزنم.» حاجی میرزایی پانزدهمین وزیر آموزش وپرورش پس از پیروزی انقــالب و دومیــن وزیــر آمــوزش و پــرورش دولــت دوازدهــم دیروز در جلســه رأی اعتمادش در مجلس شــورای اســالمی دوباره موضوع مطالبات معلمان را پیش کشــید و اعالم کرد: «آیین نامه قانون مصوبه مجلس برای اســتخدام در آموزش و پرورش را تا پایان مهر در دولت تصویب و ابالغ خواهد کرد.» او گفت: خیل عظیمی از نمایندگان پشتوانه آموزش و پرورش هستند که سعی میکنیم با استفاده از این ظرفیت وضعیت آموزش و پرورش را بهبود ببخشیم. همچنین مطالبات معلمان حق التدریســی و خرید خدمتی را محقق کرده و آیین نامه قانون مصوب مجلس بــرای اســتخدام را نیز تا پیش از مهــر به تصویب دولت خواهیم رســاند. وی افزود: توســعه مدارس دولتی و افزایش کیفیت آن جزء برنامههای من اســت اگرچه من مخالفتی با مدارس غیردولتی ندارم، اما وظیفه دارم کیفیت مدارس دولتی را ارتقا دهم تا مردم قدرت انتخاب داشــته باشــند. در این جلســه چهار نفر از نمایندگان مجلــس بهعنــوان موافق و چهار نفردیگــر نیز بهعنوان مخالف ســخنانی را عنوان کردند. مخالفان گفتند که سوابق حاجی میرزایی نشان میدهد که 18 سال از بدنه وزارتخانه جدا بوده است و بدنه وزارت آموزش و پرورش را نمیشناسد، آنها اعالم کردنــد برنامه حاجــی میرزایی آرمانگرایا­نه اســت نه واقعی و ایــن وزارتخانه جای آزمون و خطا و تجربه اندوزی نیســت بلکه وزیری با تجربه میخواهد. اما موافقان در مقابــل بر این باورند وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش با برخــوردار­ی از تجارب مدیریتــی در دولــت میتواند وعده تحقق مطالبات فرهنگیــان را اجرایی کند. آنها گفتند، حاجی میرزایی به روشهای آموزشی نوین عالقهمند است.

همچنیــن، علــی اصغــر مونســان بــا 165 رأی موافــق از بهارســتان در عمــارت آزادی مانــد تــا تازهتریــن وزیــر دولت «حسن روحانی» باشد. انتخاب مونسان بهعنوان وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی نتیجه تصویب قانون تبدیل ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری به وزارتخانه از سوی مجلســیها است. نمایندگان موافق در جلســه دیروز رشد ۲۵ درصدی گردشــگران ورودی در ســال ۷9، رشد ۶۶ درصدی درآمد ارزی در این سال، افزایش0۴ درصدی گردشگران ورودی در چهار ماه ابتدایی ســال 89، طراحی برند ملی گردشگری و جلب مشارکت سازمانهای متخصص بینالمللی برای اجرای شــش پروژه گردشــگری در کشــور را از مهمترین اقدامات مونســان اعالم کردند. موافقان و مخالفان دربــاره جهتگیری میراث فرهنگی در راســتای اهداف باال دستی و سند توسعه ششم اختالف داشتند. نمایندگان موافق رشد ۲5 درصد گردشگران خارجی را نتیجه عملکرد مونسان دانستند. همچنین برخی از موافقان مدیریت مونســان در دو ســال گذشــته را بیحاشــیه سیاســی، با طراحی و توجه به مبانی برنامههای ششــم توســعه قوی اعالم کردند. نمایندگان مخالف آن را نتیجه عملکرد ضعیف دولت و نوسانات ارزی اعالم کردند. برخی از نمایندگان موافق با مونسان لغو روادید را هم از برنامههای مهم وزیر جدید میراث فرهنگی عنوان کردند. یکی از مخالفان پرسید امروز چطور کسی که وزارتخانه شدن این سازمان را قبول نداشت میخواهد سکاندار آن باشد؟ عدم توجه به شفافیت در مبارزه با مفاسد از دیگر انتقادهای وارده به مونسان بود. پیکان انتقاد از انحالل مرکز عالی میراث فرهنگی هم به سمت مونسان رفت. او 100«:تفگ درصد گردشگران خارجی که به ایران میآیند، پس از سفر به کشورمان سفیران ایران خواهند بود و با واقعیتهایک­شورآشنامیش­وند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.