حناچی : شهرداری تهران آماده همکاری با پایتختهای اروپایی است

Iran Newspaper - - News -

گــروه اجتماعــی/ شــهردار تهــران گفت: اروپاییهــ­ا در کارکــردن بــا شــهرداریه­ا نســبت به کار کردن بــا دولتها راحتتر هســتند و مــا میخواهیــم از این فرصت استفادهکنی­م.

بهگزارش شهرنوشــت، پیروز حناچی در رأس هیأتــی بــه دعــوت «لــی یونگ» - مدیــر کل یونیــدو –(ســازمان توســعه صنعتی ملــل متحد) و همتای اتریشــی خود -مایکل لودویگ - وارد وین شد. وی در حاشــیه ســفر به وین برای شــرکت در اجالس بینالمللی رهبران شهرها گفت: مــا در بســیاری از زمینههــا بخصوص در زمینه پسماند و چالشهایی که در سطح شهر تهران است مانند ترافیک و آلودگی نیازمنــد اســتفاده از تجربیــات هســتیم. بهطــور مثال در متــروی تهــران و اتصال آن بــه متروهــای شــهرهای دیگــر مانند پردیس، پرند و هشتگرد تجربیات خوبی داریــم امــا در خصوص کاهــش مصرف انرژی و کاهش مصرف ســوخت فسیلی و کم کربن تجربیات بســیار بیبدیلی در وین و برلین وجود دارد که سعی میکنیم از این ظرفیتها اســتفاده کنیم. شهردار تهران درباره سفر خود به وین اظهارکرد: مــا بــرای شــرکت در اجــالس یونیــدو به اتریش آمدیم و موضوع این گردهمایی، هوشمندســا­زی و فناوریهــا­ی نویــن بــه مثابه پلی برای شهرها است. به این معنا که موضوع شهر هوشمند تحول عظیمی را در شهرها به وجود آورده است.

حناچی در ادامــه اظهارکرد: ما تالش کردیم در شــهرداری تهران بازار خوبی را برای جوانان فراهم و فضای کســب و کار را آمــاده کنیــم. بــا وجود همه مشــکالتی که وجــود دارد جهتگیــری عمومی این اســت کــه در بحرانها و مشــکالتی که در شهر تهران پیش رو داریم از این ظرفیت از جملــه در حــوزه پســماند، ترافیــک و آلودگی هوا استفاده کنیم. شهردار تهران درباره ســفر خود به برلین کــه در روزهای آینده انجام میشــود نیز گفت: این شهر در حوزههای پســماند، آلودگی، اســتفاده از تجربیــات در حــوزه دوچرخــه و کاهش مصــرف انــرژی و ســوختهای فســیلی تجربیات بسیار غنی دارد. شهردار تهران افزود: نسل اول صنایع در کشور ما توسط آلمانیها کار شده و بسیاری از این صنایع دیگر تولید نمیشــوند. آلمانیها بســیار عالقهمند هستند که آثار خود را در خارج از کشــور حفظ کنند و مــا هم میخواهیم آنهایــی را کــه میــراث صنعتی هســتند حفــظ کنیــم. بــه همیــن دلیــل در حــال انجام گفتوگو هستیم تا بتوانیم در مورد صنایعی که داخل ایران داریم و بســیاری از آنهــا در تهران و اطراف آن قــرار دارد با طرف آلمانی همکاری کنیم. حناچی در پاسخ به سؤالی درباره آلودگی شهر تهران و بحران اقلیمی اظهارکرد: اگر مســئوالن مــا موضــوع آلودگــی هــوا را امســال هــم جدی نگیرند ســال بعد مجبور میشوند که جــدی بگیرند. شــهردار تهــران گفت: ما تــالش کردیــم راههــای کمهزینهتری را مطــرح کنیم. عادت کردیــم برای حل مشــکالتما­ن بهدنبال «سوپرمن» باشیم اما این سوپرمن هیچ وقت نخواهد آمد و حل تمام این مشکالت با دادن اطالعات و کمک خواستن از سرمایههای اجتماعی مــردم و افــرادی که روی مــردم تأثیرگذار هســتند، امــکان پذیــر اســت. حناچــی اظهارکرد: 0۴ درصد از آالیندههای تهران مربوط به خودروهای شــخصی اســت که عمدتاً تک سرنشــین هســتند و رسیدگی بــه این موضوع نقطه هدف ماســت. وی افــزود: در حــال حاضــر ۲ میلیــون ســفر درونشهری با مترو پوشش داده میشود که نقطه هدف ما ۵.۶ میلیون سفر است. برای رســیدن به این هدف باید مشکالت را برطــرف کنیــم. حناچــی همچنیــن در حاشیه حضور در نشست «بازاندیشی در نوآوری شــهری» با آنالیسا بونی، دبیر کل مجمع شــهرهای اروپایی دیدار و بر لزوم گســترش روابــط در زمینههــای مختلف شــهری تأکید کرد. حناچــی از بونی برای بازدید از تهران و آشــنایی با ظرفیتهای پایتخت دعوت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.