هورا برای ستارههای <بیمهر>

Iran Newspaper - - News - حامد امینی خبرنگار

شــاید حتــی امجدیــه پیــر و خســته پایتخت کــه ســتارههای بیتکــراری را طــی دهههــای گذشــته به خــودش دیــده هم انتظــار چنین بیمهری را نداشــت و بابت روزی کــه خانواده فوتبال رقم زدند، خجل شــد. مهدی شــادمانی سالها برای پرسپولیس و پرسپولیسیه­ا قلم زد و بهترین لحظات دوران جوانــی را بــرای بــزرگ کــردن نــام ســتارههای­ی گذاشــت کــه حتــی معرفت به خرج ندادنــد تا برای بدرقه بــه خانه ابدی همراهیاش کنند. مهدی شادمانی خبرنگار باسابقه ورزشی که بعد از ســالها تحمل درد و رنج بیماری ســرطان، بامداد شــنبه آسمانی شــد، صبح یکشنبه در مراسمی باشــکوه و روی دســتان همکاران و دوســتدارا­نش و با نوای زیبا و معنوی «علمدار نیامد» به خانه ابدی بدرقه شــد اما بدرقه باشــکوه مهدی روی دیگری هم داشت که دردآور بود؛ بیتفاوتی ستارههای قدیم، فعلی و مدیران فوتبالی نسبت به مراسم تشییع پیکر خبرنگاری که سالها برایشان قلم زد و ساعتها زیر تیغ آفتاب برای بهتر دیده شدنشان عرق ریخت.

بهغیرازعلی­داییوهادیط­باطباییکهد­رمراسمحضور­داشتند،هیچکسنیامد­ه بــود؛ نه از جامعه بازیکنان و نه از جامعه مدیران فوتبال که این روزها ظاهراً شمشــیر را برای جامعه رســانهای از رو بســتهاند. البته این اولین بار نیست که از خانواده فوتبال چنین بیمهری ســر میزند و آخرینش هم نخواهد بود اما باید باور داشــت و اعتراف کرد که ستارههای پوشالی بهترین لقبی است که میتوان به ستارههای تکبعدی این روزهای «فوتبال سرطانی» ایران داد. ستارههایی که خیلی زود گذشتهشان را فراموش میکنند و انگار نهانگار که خبرنگارانی چون مهدی شادمانی در ستاره شدنشان نقش داشــتهاند. مدیــران فوتبالی که مهدی شــادمانی بــرای گرفتن مصاحبه بارهــا و بارها پای صحبتشــان نشسته بود، حتی به خودشــان زحمت ندادند که به پاس زحمات چندین ساله او و برای دلگرمی خانواده و فرزندانش به امجدیه بیایند و حداقل دینی را که بر گردن داشتند ادا کنند. این بیمهری فقط مختص مهدی شادمانی و جامعه خبرنگاران نیســت و بارها شــاهد بودیم که بعد از فوت هــواداران تیمهای پرطرفدار، بازیکنــان، مربیــان و مدیــران فوتبالی حتی به خودشــان زحمت نمیدهنــد که برای تسکین خانواده از دسترفتگان هم که شده در مراسم آنها شرکت کنند. قطعاً اتفاقی که در جریان مراسم تشییع مهدی شادمانی رقم خورد، آخرین نخواهد بود و همچنان شاهد رفتار عاری از معرفت و بیمهری ستارههای فوتبال خواهیم بود. آیا این ستارهها از تمام ابعاد فوتبالی و اجتماعی، شایسته هورا کشیدن هستند؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.