چهرههای ویژه در مراسم ختم مهدی شادمانی

Iran Newspaper - - News -

مراسم ختم زنده یاد مهدی شادمانی، خبرنگار فقید رسانه های ورزشــی از ســاعت 16 تا 17:30 دیروز در مســجد الرضا (ع) تهــران برگزار شــد. مارک ویلموتس ســرمربی تیمملی از جملــه چهــره هــای سرشناســی بــود که بــه همــراه محمدرضا ســاکت در این مراســم حضور یافت. عادل فردوســی پور، علی ضیــا، جهانگیر کوثری، محمود شــیعی(عضو هیأت رئیسه فدراســیون و مدیرعامل باشگاه پیکان) و بســیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران رسانه های مختلف در این مراسم حضور پیدا کرده و یاد و خاطره مهدی شادمانی را گرامی داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.