ویلموتس دستور تاکتیکی داد و چرت زد

کری جالب توجه گلرها در تمرین دیروز تیم ملی؛ شوت بیرانوند به باالی درخت رفت

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش/ تیــم ملــی فوتبــال خــود را بــرای نخســتین بازی در دور اول مرحله مقدماتی جام جهانــی 2022 قطــر آمــاده میکنــد. دیــداری که ۹1 شــهریور برابــر هنگکنگ در این کشــور برگزار میشــود. اردوی تیــم ملــی بــا نفــرات منتخــب مارک ویلموتس آغاز شــده و سرمربی بلژیکی با جدیت بــر روند کار شــاگردان خود نظــارت دارد. ســومین جلســه تمرین ملیپوشــان نیز دیروز در زمین شماره 2 مجموعه مرکز ملی فوتبال برگزار شد. در این جلسه تمرینی ســردار آزمون، مهدی طارمی و الهیار صیادمنش در کنار سایر بازیکنان حضــور نداشــتند. صیادمنــش و طارمــی در اتاق ماساژ مجموعه پِک بودند و آزمون هم که با پرواز ۶ صبح به تهران رســید و خســته بــود، در تمرین حاضر نشد. دو لژیونر دیگر تیم ملی یعنی میالد محمــدی و ســیدمجید حســینی هم بــه صورت اختصاصی به تمرین پرداختند. همچنین دیروز اشکان دژاگه نیز به تیم ملی دعوت شد.

تمریــن تیم ملــی با صحبتهــای ویلموتس آغاز شــد. ســپس بازیکنان برای گرم کــردن به دو دســته تقســیم شــدند و پس از آن نیز در سه گروه به پاسکاری و زدن ضربه به گل کوچک پرداختند. ضمن اینکه ســه دروازهبان دعوت شده به اردوی تیــم ملی یعنــی علیرضــا بیرانوند، سیدحســین حسینی و رشید مظاهری با لورن اسپینوزی مربی فرانسوی دروازهبانه­ای تیم ملی مشغول به کار شدند و بخشــی از تمرین به افزایش توانایی آنها در بــازی با پا بود. گلرها در ادامه به تنیس فوتبال پرداختند و کارشــان تا جایی پیش رفت که برنده شــدن برای کدام و البته اســپینوزی حیثیتی شــد. در این تنیس فوتبــال، هر کدام از حاضرین وقتی تــوپ را از دســت مــیداد، بــا شــعار «بــای بــای» ســایر نفرات از بازی بیــرون میرفت. در این بین، رقابت دو شــماره یک سرخابیهای پایتخت هم جالــب بود کــه در نهایــت بیرانوند توانســت 1-2 رقیــب آبیپوش خود را شکســت دهــد. هنگامی هم که مربی گلرها ســوتی میداد یا توپ او زمین میخورد، دو نفر دیگر شــعار «بای بــای» را برای او ســر میدادنــد. در صحنــهای هــم، پــاس بلند بیرانوند به مظاهری باعث شــد که توپ به باالی درخــت بیفتد کــه موجب خنــده اهالی رســانه و بازیکنــان شــد. در حین تمریــن، ویلموتس بارها با وحید هاشــمیان صحبت کرد و نکاتی را یادآور شــد. تأکید سرمربی تیم ملی، روی پاسکاریهای تک ضرب بود و او تذکرات الزم را به دســتیاران­ش انتقال میداد تا به بازیکنان منتقل کنند. سرمربی بلژیکی دیــروز در یکی از صحنههای تمرین مثل آدمهایــی که خوابیدهاند ژســت گرفت که فضای شــادی را بیــن بازیکنــان ایجــاد کــرد. او نکاتــی را بــه بازیکنان گوشــزد میکرد و بعد خــودش را به خواب میزد تا آنها بتوانند دســتورات تاکتیکی را به اجرا دربیاورند. گفتنی است، پس از حضور 30 دقیقهای خبرنگاران، تمرین پشــت درهای بسته برگزارشد.تیمملیصبحا­مروزهمتمری­نسبکی را در آکادمی ملی فوتبال انجام خواهد داد و عصر به دوبی و از آنجا به هنگکنگ پرواز میکند. ■ صحبتهایترا­بیوابراهیم­ی

مهدی ترابی، هافبک تیم ملی و پرسپولیس، در حاشــیه تمریــن تیم ملی گفت: «شــرایط تیم ملــی خــوب اســت و تمرینــات خــوب و منظمی را پیگیــری میکنیــم. انشــاءاهل­ل بــازی خوبــی بــا هنگکنگ انجام بدهیم و 3 امتیاز را بگیریم.» او به این ســؤال که برگزار نشدن بازیهای تدارکاتی بــه تیــم ملــی ضربــه میزند، چنیــن پاســخ داد: «چــون آقــای ویلموتــس تازه آمــده، تیــم نیاز به هماهنگــی دارد. البتــه او خــودش بهتــر میداند چــه کار میکنــد.» امیــد ابراهیمی دیگــر هافبک تیم ملــی نیز در جمــع خبرنگاران گفــت: «همه بازیکنــان آمادهانــد و تمرینــات خوبــی انجــام دادهایــم و در حــال آمادهســاز­ی برای مســابقه با هنگکنــگ هســتیم. البته هنوز شــناخت کافی از این تیم نداریم ولی فکر میکنم وقتی به روز بازی نزدیک شــویم، ایــن تیم را آنالیز کنیــم. بازی اول همیشــه مهم اســت.» او به این پرســش که آیا به علت هجومی بازی کردن تیم ملی کار او به عنوان هافبــک دفاعی ســخت میشــود یا خیــر؟ چنین پاسخ داد: «بله سختتر میشود. انتظارات از تیم ملی باالست و همه دوست دارند همیشه حمله کنیــم. انتظــار ســرمربی هــم از بازیکنــان همین است و کار هافبک دفاعی در این شرایط سختتر میشــود و باید حواســش به ســازمان دفاعی تیم باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.