داریوش ارجمند: دستمزد یک میلیاردی از کجا میآید؟

Iran Newspaper - - News -

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله : هر كس دوست دارد كه عمرش طوالنى و روزى اش زياد شود، تقواى الهى پيشه كند و صله رحم نمايد.

بحاراألنوا­ر (ط -بيروت) ج 17، ص 102

‪88769075 88761254 88761720‬ 3000451213 روابط عمومی / تهران خیابان خرمشهر،شماره208 ‪88748800 / 15875-5388‬ سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی - شرکت چاپ جامجم - همشهری ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.