روز اقتباسهای سینمایی و انیمیشنها

در هفتاد و ششمين دوره جشنواره فيلم ونيز چه مىگذرد؟

Iran Newspaper - - News - وصال روحانی خبرنگار

در هفتميــن روز از هفتادوششــ­مين دوره جشــنواره بينالمللــ­ى فيلم ونيز تعــدادی ديگــر از فيلمهــای حاضــر در بخــش مســابقه در معــرض ديــد تماشــاگرا­ن و هيــأت داوران 7 نفــره جشــنواره قــرار گرفــت. در ميــان آنهــا «مارتيــن ادن» ســاخته پىيتــرو مارچلــو ايتاليايــ­ى كــه بهعنــوان محصول مشــترک ايتاليا و فرانســه به جشــنواره ارائه شده، تحســين زيادی به دست آورد. اين فيلم 127 دقيقهای كه دو نوبت در روز سهشنبه به نمايش درآمد براســاس رمانــى از جکلنــدن نويســنده شــهير امريکايى كه در ســال 1909 نوشته شده ساخته شده است؛ با فيلمنامهای كه موريتزيو بروكچى و پىيترو مارچلو از روی اين رمان نوشــتهاند. با اينکه فيلم نســبت به كتاب كالسيک جــک لنــدن تغييــرات زيــادی دارد امــا چارچوب قصــه در آن حفظ شــده اســت. فيلمبرداری حرفهای الهســاندر­و آباته و فرانچسکو دیجباكومو هم فضای كالســيک داستان را حفظ كرده و با اينکه بازيگران اصلى فيلم، لوكا مارينلى، كارلو چچــى و وينچنزو نموالتو، در خارج از مرزهای ايتاليا چندان معروف نيســتند و با فرهنگ امريکا نيز قدری ناآشــنا هســتند، از عهده كار برآمدهاند. اين فيلم بعد از جشنواره ونيز بالفاصله در جشنواره تورنتو هم به نمايش درمىآيد و اكران عمومىاش در ايتاليا از 14 شــهريور و در ســاير نقاط اروپایغربى و امريکای شــمالى نيز از 28 مهر آغاز مىشود. «مارتين ادن» درامــى مبتنــى بــر رمانس و پيچوخمهــا­ی تاريخى و شــرح مصائب زندگى است كه گاه عشق را مىكشد و نفرت را بارور مىكند.

تماشــاگرا­ن جشــنواره ونيز با خواندن عنوان «شــماره 7، چری لين» در ميان فيلمهای بخش مســابقه جشــنواره ونيز امســال ممکن اســت تصور كنند با فيلمى اجتماعى و خانوادگى و شايد هم جنايى از سينمای بريتانيا يا امريکا مواجه هستند. اما واقعيت اين است كه «شماره 7، چری لين» يک انيميشن جديد محصول سينمای هنگ كنگ به كارگردانى يونفان است. اين هنرمند شرقآســياي­ى فيلمنامه اين فيلم را هم خودش نوشــته اســت و برای صداپيشــگى آن هم از چهرههای نامآشــنای ســينمای هنگكنگ و چين مانند ســيلويا چانگ، ژائو وی، الکس الم و كلى يائو بهره برده اســت. يون فان حتى در تدوين و ساخت موسيقى متن اين فيلم هم نقش داشته و نتيجــه تــالش و ابتــکار او، خلق انيميشــنى سياســى و 125 دقيقــهای و به تصوير كشــيدن موضوعى منحصر به فرد اســت كه حتى مىشد از روی آن فيلمى دراماتيک و جدی و تلخ با بازيگران زنده هم ســاخت. «شــماره 7، چری لى» قصه شخصيتى را تعريف مىكند كه دانشجوی دانشگاه مركزی هنگكنــگ اســت و بايــد از ميان مــادرش بهنام يــو كه يک تايوانى اســت و دخترش به اسم ميلينگ كه هنگكنگى-چينى است، يکى را انتخاب كند؛ زيرا تايوان بهعنوان ســرزمينى كه چين هميشــه ادعای تملک آن را داشته (ولــى در مقابلــش ايســتاده) يک دشــمن بــزرگ و فرزند ناخلــف در چين تلقى مىشود. با اين حال شخصيت قصه عقبنشينى نمىكند و تصميم مىگيرد بهجای ارجح شمردن يکى بر ديگری هر دو را حفظ مىكند. يکى از انتخابهــا­ی قشــنگ يون فان حتى در قالبهای محدود يک انيميشــن ايــن اســت كــه شــخصيت محــوری فيلــم مــادر و دختــرش را به تماشــای فيلمهای ســينمايى متفاوت و معروف مىبرد و هنگام تماشای آنها است كه فانتزی و حقيقت در مىآميزند و كارتون به كيفيت فيلمهای سينمايى غيرانيميشـ­ـن نزديک مىشــود؛ جايى كه جادوی ابدی سينما يک بار ديگر سايهگستر مىشود و «ونيز »2019 را تماشايىتر مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.