حاشیههایبی­رانوند

Iran Newspaper - - News -

دروازهبانپ­رسپوليسدوب­ارهخبرسازش­دهاست. فيلمــى كــه از عليرضا بيرانوند در حاشــيه بازی بــا تيم تراكتورســ­ازی منتشــر شــده باعث شــده دوبــاره پرونــدهای عليه اين بازيکن تشــکيل شــود. بيرانوند مىگويد توهينى به هواداران تيم تراكتورساز­ی نکرده و طرفداران پرسپوليس و تراكتورساز­ی بابت اين ماجرا در شبکههای اجتماعى از خجالت هم درمىآيند: حميد ابراهيمى: «با تمام احترام و رفاقتى كه با بيرانوند دارم نمىتونــم حركتش رو هضم كنم و مهمتر از اون حركت، دروغ و بهانهای كه براش آورده. كسانى هم كه ميگن چرا به رفتار هوادارای تراكتــور كه فحــش دادن و باعث اين حركت شــدن نمىپردازيد هم همچنين.»، محمد: «كار و عمل بيرانوند نتيجه مماشات فدراسيون با هواداران تراكتور و ســپاهان اســت، كه باعث شــده هواداران اين دو تيــم خودشــون را دارای نوعــى مصونيــت بدونند و هــر كار و توهينى كــه دوســت دارند به تيم مقابــل بدهند»، منصور اينانلــو: «خبرنگار پرسپوليسى و هوادار پرسپوليس دو تا مقوله كامالً متفاوتن. خبرنگار وظيفــهاش نوشــتن حقايق اســت ولى هــوادار وظيفهاش هــواداری و حمايــت از منافــع تيمه. اينکــه هــوادار پرســپوليس اآلن درمقابل هجمه تراكتوريا و اســتقاللي­ا پشــت بيرانوند رو خالى كنه از اونور بوم افتادنــه و تــو زمين رقبا بازی كردن»، لوســى مى: «جالبه رســانهها از فحاشــى سياوش يزدانى به شــجاع خليلزاده، در جريان مسابقهای كــه ميليونها بيننده داشــت، از فحاشــى تراكتوریهـ­ـا، از پرچمهای جدايىطلبان­هوهزاركارد­يگهگذشتنام­اازدستبيرا­نوندنمىگذر­ن، حتى خودیها، چقدر مظلومى تو»، محمد بهى: «به مهدی قائدی در تمريــن اميــد اجــازه نمــىدن در مورد اســتقالل صحبــت كنه اما علــى بيرانونــد در تمريــن بزرگســاال­ن در مورد پرســپوليس صحبت مىكنه!شــايد تفاوت در سن و ساله يا در سرمربى ايرانى - خارجيه و شايد در گرفتن پنالتى رونالدوئه! ما قضاوت يا همون جاج نمىكنيم، به قول قلعهنويى عدالت محور باشــيد!»، حميد: «بيرانوند جديدن حركتى نکرده؟ حرفى نزده؟! آخه اين روزا شب مىخوابى صبح بلند ميشى مىفهمى بيرانوند يه كاری كرده. شنيدم مصاحبه كرده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.