برادران محمودی و تجربههای جدیدشان

Iran Newspaper - - News -

نويــد و جمشــيد محمــودی كه با نام اختصــاری برادران محمودی شــناخته مىشــوند ايــن روزهــا حسابى پركارند. اگر مروری بر اخبار سينمايى هفته گذشته داشــته باشــيد در 3 اتفاق خبــری متفاوت با نــام برادران محمودی روبهرو مىشويد؛ آغاز اكران يکى از فيلمهايشان در شــهريورما­ه، رونمايــى از فيلــم تازهشــان در جشــنواره بينالمللــ­ى فيلــم بوســان و البتــه آمادهســاز­ی مقدمات ساختفيلمبع­دیشان.

«شکستن همزمان بيست اســتخوان» كه در جشنواره جهانى فيلم فجر با كسب دو جايزه مورد توجه قرار گرفت، در حالى از 20 شهريورماه روی پرده اكران مىرود كه حدود دو روز پيــش پروژه تازه ســازندگان­ش يعنى «مردن در آب مطهر» به تهيهكنندگى جمشيد محمودی وكارگردانى­ونويسندگىن­ويدمحمودی پروانــه ســاخت گرفــت. همزمــان بــا انتشــار اين خبر روز گذشــته اعالم شد كه قرار اســت مهرماه ســالجاری از فيلــم ســينمايى «هفــت و نيــم» تازهترين اثرســينما­يى برادران محمودی در بيســت و چهارميــن دوره جشــنواره بينالمللــ­ى فيلــم بوســان رونمايــى شــود. اين فيلم كه بهار و تابســتان سال گذشته در سکوت خبری ساخته شــده فيلمى متفاوت در كارنامه سينمايى آنهــا محســوب مىشــود و ماجــرای زندگــى هفــت دختر افغانى و ايرانى را در هفت اپيزود به صورت پالنسکانس روايت مىكند؛ دخترانى كه قرار است جمعه شب مراسم عروسىشان برگزار شود اما هر كدام از آنها به نوعى درگير مســألهای هســتند.برادران محمــودی بــا «هفــت و نيم» چهارميــن حضورشــان را در جشــنواره بينالمللــ­ى فيلم بوســان كه از جشــنوارهه­ای مهم ســينمايى آســيا اســت، تجربه مىكنند. آنها پيش از اين سه بار با فيلمهای «چند مترمکعب عشــق»، «رفتن» و «رونــا مادر عظيم» در اين جشنواره حضور داشتهاند و با «رونا مادر عظيم» توانستند جايــزه بهتريــن فيلــم ايــن جشــنواره را هم به دســت بياورند. نويــد و جمشــيد محمودی بــا اين ســه فيلم نماينده اســکار ســينمای افغانستان برای بهترين فيلم غير انگليسى زبــان نيــز بودهاند. اين دو بــرادر طى يــک ســال گذشــته در تلويزيون هم حضوری فعال داشتهاند و سريال «دلدار» ماه رمضان امســال و سريال «ســايهبان» زمســتان ســال گذشــته بــا كارگردانــ­ى و نويســندگى آنهــا از شبکه دو سيما پخش شد. اوليننمایش«متریشيشوني­م»درهفتادوشش­مينجشنواره­ونيزنقطهعط­فىدركارنام­هسعيدروستا­یىبود؛نمایشىكهبا­حضورروستای­ى،نوید محمدزاده،پيمانمعادی،فرهاداصالن­ى،هومنبهمنشو­محمداطبایى­برگزارشد.سعيدروستای­ىبعدازموفق­يتهایىكهبا­دوفيلمبلند­شدر ایران به دست آورد، این بار برای كسب یک جایزه مهم بينالمللى دورخيز كرده است؛ جایزهای كه اگر روستایى آن را به دست بياورد مىتواند به شهرتواعتبا­ربيشتریدرع­رصهجهانىبر­سد.هرچندنفسحض­وردراینچني­نجشنوارهای­همتااآلنبر­ایروستایىی­کدستاوردبو­دهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.