عراقچی: با 4+1 بعد از دریافت 15 میلیارد دالر گفتوگو می کنیم

اعالم نتیجه مذاکرات با فرانسه در هفته آینده

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ «گام ســوم را برمیداریــ­م»؛ این گزاره مشــترک تمام موضعگیریها­یــی بــود کــه روز گذشــته از ســوی مقامهــای عالیرتبــه ایــران در مواجهــه بــا تحــوالت جــاری پیرامــون اجــرای برجــام مطــرح شــد. رئیــس جمهــوری ایــران امــکان دســتیابی بــه توافقــی نزدیــک بــا اروپاییــا­ن در مــورد برجــام را محتمل ندانســته و از احتمال کاهــش تعهــدات برجامی ایران ســخن گفته اســت. حســن روحانی روز گذشــته (چهارشــنبه) در جلســه هیــأت دولــت ضمن اعام این که «بعید میدانم طی امروز و فــردا نیز بتوانیم به توافق نهایی برسیم؛ در نتیجه گام سوم را برخواهیم داشت» این را هم گفت که بخش عمده اختافات با اروپا در مذاکرات حل شــده اما «هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم.»

هجدهم اردیبهشــت ماه در ســالروز یــک ســالگی خــروج امریــکا از برجــام بــود کــه مقامهــای ایرانی اعــام کردند در صورتــی کــه کشــورهای اروپایــی بــرای بهرهمنــد شــدن تهــران از مزایای اقتصادی برجــام گام عملیاتی برندارد هــر 0۶ روز اجــرای بخشــی از تعهــدات برجامــی خود را متوقــف میکنند. ایران در نخســتین گام اعــام کرد کــه دیگر به محدودیــت ذخیره اورانیوم غنیســازی کــه 300 کیلوگرم اســت پایبنــد نخواهد بــود و در گام دوم کــه در 16 تیرمــاه برداشــته شــد، اعام کرد که غنیســازی را از سطح ۷۶.3 به ۵.۴ درصد افزایش داده اســت. چــه برداشــتن ایــن گامهــا و پدیدارشــد­ن قاطعیــت بــرای تافــی کــم کاری اروپــا جهت تحقق بخشــیدن منافــع اقتصــادی تهران بود که فرانســه را بــه نیابــت از کشــورهای اروپایی طرف برجــام بــه تکاپــوی یافتــن ابتــکار عمل و در دســت گرفتــن رهبــری مذاکــرات با ایــران واداشــت. در همیــن چارچوب رؤســای جمهــوری ایــران و فرانســه در هفتههــای اخیــر در چنــد گفتوگــوی تلفنی درباره راه حلهایی برای کاســتن از تنشهــا و باقــی نگه داشــتن ایران در

برجام به توافقهای ابتدایی رســیدهاند. محمدجــواد ظریــف نیــز در هفتههــای اخیر دوبار به فاصله کوتاهی به فرانســه ســفر کــرد و بــا امانوئــل مکــرون رئیس جمهــوری این کشــور بــه طور مســتقیم ماقات کرد. این در حالی بود که ظریف در دومین حضور ناگهانیاش در فرانسه به شــهر بیاریتز -محل برگزاری اجاس رهبران گروه ۷- رهســپار شــد که دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری امریکا هم در آن حضور داشــت. مقامهای کشــورمان همزمــان بــا انجــام ایــن گفتوگوهــا اعــام کردند تا روز جمعه، ۵1 شــهریور (فــردا) بــه کشــورهای اروپایــی عضــو برجام مهلــت میدهد اقداماتی جهت تحقــق خواســتهای دولــت ایــران در زمینــه برخورداری از منافــع اقتصادی و مالــی برجام و جبران مشــکات ناشــی از بازگشــت تحریمهــای امریــکا بــردارد کــه در غیــر اینصــورت، بخــش دیگری از تعهــدات خود در برجــام را به حالت تعلیق درخواهد آورد. ■ ابتکار عمل اروپایی

موضــوع مــورد گفتوگــوی تهــران و پاریــس چنــان کــه عبــاس عراقچــی، معــاون وزیر خارجــه ایران اعــام کرده اســت، بازگشــت ایــران به اجــرای کامل برجــام منــوط بــه دریافــت ۵1 میلیــارد

دالر بــرای یــک دوره چهار ماهه اســت. معاون وزیر خارجه کشورمان گفته است که مذاکرات با طرف فرانســوی در مورد نحوه تأمین مطالبه جمهوری اســامی درخصوص فروش یا پیشفروش نفت و نحوه تأمین درآمدهای حاصله است. عراقچــی که از روز دوشــنبه بــا همراهی یــک هیــأت اقتصــادی بــه پاریس ســفر کــرده اســت در ایــن رابطــه افــزود: «از نظر ما بازگشــت به اجرای کامل برجام منــوط به دریافت ۵1 میلیــارد دالر برای یــک دوره چهــار ماهــه اســت و در غیــر ایــن صــورت رونــد کاهــش تعهــدات ایــران ادامه خواهد یافــت.» افتتاح خط اعتبــاری ۵1 میلیارد دالری برای تجارت با ایران که از ســوی فرانســه مطرح شده اســت، میتواند در ســال آینــده تجارت دوجانبــه ایــران و اروپا را بهبود بخشــد، اما الزمــه آن معافیتهای نفتی امریکا اســت. از ایــن رو به مــوازات رایزنیهای هیأتهــای دیپلماتیــ­ک و اقتصــادی ایــران و فرانســه در پاریــس برونولومــ­ر، وزیــر دارایــی فرانســه به واشــنگتن رفته اســت و در دیــدار بــا همتــای امریکایــی خــود «اســتیون منوچین» از او خواســته است شــرایط را برای معافیت سه کشور هنــد، چین و ژاپــن از اجرای تحریمهای نفتی یکجانبــه امریکا علیه ایران فراهم

کند. پیــش از آن «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانســه نیز در یک نشســت خبری در پاریس، به نتیجه رسیدن طرح دولــت متبوعــش بــرای نجــات برجــام را منــوط بــه موافقــت امریکا بــا اعطای معافیت به مشــتریان نفت ایران عنوان کرده بود. لودریان این را هم اضافه کرد: «این خط اعتباری، در ازای بازگشــت به برجام، امنیت در خلیج فارس و شــروع مذاکراتــی دربــاره امنیــت منطقــهای بعــد از ســال 2025 یعنــی ســال پایانی برخــی بندهای برجــام اســت.» ظریف ایــن اظهــارات وزیــر خارجــه فرانســه را مثبت خواند و گفت: اظهارات وزیر امور خارجــه فرانســه مثبــت بــود ولــی آنچه برای ما تعیین کننده است تحوالت روی زمیــن و اقدامی اســت کــه اروپایی ها در پرداخت و خرید نفــت ایران باید انجام دهند. ■ ادامه مذاکره با فرانسه بعد از گام سوم

بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد کــه عملیاتــی کــردن ابتکار عملــی که برای نجات برجام مورد توافق ایران و فرانسه قرار گرفته اســت از موعــد ضرباالجل اعامــی ایــران فراتــر مــیرود. دو طرف هنوز درباره جزئیاتی از عملیات اجرای این طــرح اختــاف نظر دارنــد و انتظار میرود مذاکــرات پیرامون ایــن رویکرد بعــد از برداشــته شــدن گام ســوم ایران ادامــه پیــدا کند. چنــان که ســیدعباس عراقچــی، معــاون وزیــر خارجــه ایــران بعــد از انجــام گفتوگوهایـ­ـی کــه در پاریــس از ســر گذرانــد، گفــت بعیــد میداند کشورهای اروپایی تا 15 شهریور بتواننــد گام مؤثــری بردارنــد. بنابرایــن مرحلــه ســوم کاهش تعهدات از ســوی ایــران در تاریخ مزبور آغاز خواهد شــد. ســیدعباس موسوی، ســخنگوی وزارت خارجــه بــا بیان اینکــه عراقچــی نتیجه مذاکرات را به تهران آورده اســت و پس از بررســیهای آنها میتوان دربارهشان اظهارنظر کرد، گفت: «بررسیها خیلی فشــرده اســت و نــکات ریــز و جزئیــات زیــادی دارد کــه بایــد تصمیمگیــر­ی شــود. به نظر میرسد آن پیشنهادها به مــدت زمان ضرباالجل ایران نرســد و بــه احتمال خیلی زیاد، ایران گام ســوم کاهــش تعهــدات را ظرف یکــی، دو روز آینده اعام کند.»

محمود واعظــی، رئیس دفتر رئیس جمهــوری نیز ضمــن ســازنده خواندن مذاکــرات هیأت ایرانی در پاریس گفت: «قــرار اســت هفتــه آینــده نتیجــه را بــه مــا اطــاع دهند و مــا منتظریــم ببینیم هماهنگی که در داخل اروپا و طرفهای دیگر میشــود نتیجه آن به ما منعکس شود که بررســی کنیم چگونه میتوانیم گام بعدی را برداریم.»

عراقچــی کــه بعــد از پاریــس راهــی اســلوونی شده اســت، در توضیح نتایج رایزنیهایـ­ـش در پاریــس اعــام کرد که «بــه دنبــال تماسهــای تلفنــی آقــای مکرون، رئیس جمهور فرانســه با ایران، بــه او تأکیــد شــد که یــا اروپا میبایســت از ایــران نفت خریــداری کند یــا معادل فــروش نفت را به صــورت خط اعتباری کــه بــا درآمدهــای نفتی ایــران تضمین میشــود و در حقیقــت بــه نوعــی بــه معنــای پیــش فــروش نفــت اســت، در اختیــار ایران قــرار دهــد.» او اضافه کرد: «میــزان ایــن خــط اعتبــاری حــدود ۵1 میلیارد دالر برای مدت چهار ماه یعنی تا پایان آخر ســال میادی اســت. بدین ترتیب در صــورت حصول توافــق ایران در چهــار مــاه آینده معــادل صد درصد نفــت خــود را یــا خواهــد فروخــت یا به صــورت خــط اعتبــاری دریافــت و پیش فروش میکند.» ایــن مقام دیپلماتیک کشورمان در ادامه این گفتوگو توضیح داد: «بعــد از دریافــت ۵1 میلیــارد دالر جمهوری اســامی آمادگــی گفتوگو با کشــورهای 4+1 را دارد امــا واقعیــت آن است که هنوز درخصوص دستور کار این گفتوگوها اختاف نظرهای جدی بین طرفین وجود دارد.»

عراقچــی گفــت: «از نظــر جمهوری اســامی هیــچ مذاکــره مجــددی درخصــوص برجــام صــورت نخواهــد گرفــت امــا اجــرای مطلــوب برجــام میتوانــد موضــوع گفتوگوها باشــد، با توجه به اینکه طرف مقابل کوتاهیهای جــدی در ایــن زمینــه داشــته اســت. همچنیــن امنیــت درتمامــی آبراههای بینالمللــ­ی میتواند موضــوع گفتوگو باشد. جمهوری اســامی ایران به شرط تأمیــن امنیــت و آزادی کشــتیهای خــود در تمامــی آبراههــا آمادگــی دارد درخصــوص امنیت و آزادی کشــتیرانی در خلیجفــارس و تنگــه هرمــز وارد گفتوگو شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.