تدارک برای گام سوم

Iran Newspaper - - News - بـــــرش

در شــرایطی کــه شــمارش معکوس بــرای برداشــتن گام ســوم آغــاز شــده اســت، گمانــه زنیهــا دربــاره چگونگــی اجرای این مرحله از ســوی ایــران افزایش یافته اســت. مهیاکــردن زمینه بــرای انجام اقداماتــی که ذخایر اورانیــوم ایــران در این ســطح (تا ۵.۴ درصد) را با نســبت بیشــتری افزایــش دهد، افزایــش تعداد ســانتریفی­وژها به بیــش از ،5060 توســعه غنــی ســازی در نطنز و برداشــتن محدودیتهــ­ا در تحقیــق و توســعه از جملــه گســترش نســلهای ســانتریفی­وژ از جمله اقداماتی اســت که در گام سوم جمهوری اسامی پیشبینی میشود.

بــا وجودی کــه به نظــر میرســد متوقف شــدن بخش دیگــری از اجــرای تعهــدات برجامــی ایــران قطعــی بــه نظر میرســد امــا چنانچه مذاکرات جاری ایران و فرانســه بــه تحقــق منافــع اقتصــادی تهــران بینجامــد، جمهوری اســامی وعده داده به نقطه اول اجرای تعهدات خود در چارچــوب برجام بازگردد. دور از انتظار نیســت که حضور ســران کشــورها در مجمــع ســاالنه ســازمان ملــل متحد و رایزنیهــا­ی نزدیکی کــه رئیس جمهوری فرانســه در نظر دارد بــا همتــای امریکایــی خود از ســر بگذراند به گشــوده شــدن روزنههایــ­ی بــرای عملــی شــدن راهــکار فرانســوی جهت حفظ برجام بینجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.