توقیف ۷ کشتی صید ترال در جاسک

Iran Newspaper - - News - خبر

روابــط عمومــی نیــروی دریایــی ســپاه در اطاعیــهای از توقیف ۷ فروند کشــتی صیادی ترال در منطقه جاســک خبــر داد. بــه گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ســپاه ۷ فرونــد شــناور صیادی ترال که ۴2خدمه آن خارجی هســتند، شــامگاه سهشــنبه به دلیل رعایــت نکردن فاصله مجاز از ســاحل برای صیادی و تخلــف صید آبزیان، توســط شــناورهای نیروی دریایی ســپاه توقیف و به منظــور ادامه روند رســیدگی بــه پرونده تخلف، تحویــل مقامات قضایی شدند. در این اطاعیه با بیان اینکه شناورهای توقیف شده 222 تن انواع آبزیان را صیــد کردهانــد، تأکید شــده اســت: نیــروی دریایی ســپاه بــا راهاندازی بســیج دریایی و گشــتهای شــناوری با هرگونه تخلــف در حوزه صیادی کــه معیشــت و زندگی مــردم منطقه را با چالش و مشــکل مواجه کند، با جدیت برخورد میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.