دستور رسیدگی به مرگ یکمتهمدربا­زداشتگاهپل­یس

Iran Newspaper - - News -

خبر اول اینکه،رئیس کل دادگستری استان فارس دســتور پیگیــری ویــژه و بررســی پرونــده فــوت متهم در آگاهــی خرمبیــد را صــادر کرد و گفــت: در صورت محرز شــدن هرگونه تخلف و اقــدام غیرقانونی علیه حقوق شهروندی متوفی، با مسببین حادثه در چارچوب قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد. به گزارش ایرنا، حجتاالسالم سیدکاظم موســوی سهشــنبه شــب اعــالم کرد: بــا تشــکیل پرونــده قضایی تحت نظر مقام قضایی علت فوت این متهم تا روشــن شــدن کامل موضوع پیگیــری خواهد شــد. معاون قضایــی ناظر بر حوزه قضایــی خرمبید و مسئول دبیرخانه پروندههای مهم استان نیز نظارت بر روند تحقیقات این پرونده را تا حصول نتیجه برعهده خواهند داشــت. حیدر آســیابی، دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان فارس نیز در مورد ادعای فوت یک فرد در اداره آگاهی شهرســتان خرم بید با اشــاره به تشکیل پرونده قضایی در این زمینه از صدور دستور الزم به پزشکی قانونی برای بررسی علــت مرگ خبر داد. پلیس فارس نیز در اطالعیهای اعالم کرد: فردی که به اتهام ســرقت احشــام توسط پلیس شهرستان خرمبید دستگیر و وضعیت مزاجی وی نامســاعد بود، پس از انتقال به بیمارســتا­ن فوت شده است. جوان ۰۳ ساله خرمبیدی به نام جواد خسروانیان که صبح جمعه هشتم شهریورماه برای پاسخ به پارهای از شبهات در بازداشتگاه پلیس آگاهی این شهرستان به سر میبرد، شامگاه همان روز به دالیل نامعلوم درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.