هفت خدمه کشتی انگلیسی آزاد میشوند

Iran Newspaper - - News -

خبر دیگر اینکه،سخنگوی وزارت امور خارجه از آزادی هفت خدمه کشــتی توقیف شــده انگلیســی خبر داد و تأکید کرد: ما با خدمه کشــتی و ناخدای کشــتی مشــکلی نداریم. مشــکل ما تخلفی اســت که کشــتی انجــام داده و کارهایــی را کــه نباید انجــام میدادند، انجام داده اســت. ســیدعباس موسوی در گفتوگو با شــبکه خبر درباره آخرین وضعیت نفتکش توقیف شــده انگلیسی اظهار داشت: مراحل قضایی و حقوقی بررســی تخلفــات کشــتی «اســتنا ایمپــرو» در حــال انجام اســت. ایران در ادامه سیاســتهای انساندوســ­تانه خود از ناخدای کشــتی خواســت کــه خدمه کشــتی را اگر امــکان دارد، پیاده کنند تا بتوانند به کشورشــان بازگردند. موسوی افزود: ناخدای کشتی تصمیم گرفته است هفت نفر از خدمه کشــتی که شــامل اتباع هندی هســتند را با تشــخیص خودش انتخاب کند تا لطمهای به کارشان نخورد و تمهیدات برای پیاده کردن آنها انجام شود. این افراد بزودی میتوانند کشور را ترک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.