تحریمهای جدید امریکا علیه ایران

Iran Newspaper - - News -

دست آخر اینکه، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریــکا دیروز تحریمهای جدیدی را علیه افراد و شــرکتهای مرتبط با ایــران اعالم کرد. به گزارش فارس، بر اســاس بیانیــه وزارت خزانهداری امریــکا شــرکتهای کشــتیرانی و نفتی و تعــدادی نفتکش به فهرســت تحریمهــای امریکا علیه ایران اضافه شــدهاند. دولــت امریکا اعالم کرد یک شــبکه انتقال نفت ایران، شــامل ۶۱ شــرکت، ۰۱ فرد و ۱۱ نفتکش را به فهرســت تحریمها علیه ایران اضافه کرده اســت. «اســتیو منوچین» وزیر خزانهداری امریکا گفت: «اقدام خزانهداری علیه شــبکه نفت خام ایران این را روشــن میکند کــه خریداران نفت ایران مســتقیماً از بازوی شبهنظامی و تروریستی ایران یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اســالمی حمایت میکنند.»او گفته اقدامات امریکا در دو هفته گذشــته باید «هشــدار محکمی» به کســانی باشــد که در اندیشــه تسهیل فروش نفت ایران هســتند. وزارت خزانهداری امریکا روز سهشنبه هم اعالم کرد نام پژوهشــگاه هوافضای ایران، ســازمان فضایی ایــران و مرکز تحقیقات هوافضــای ایــران نیــز به فهرســت تحریمهــای دفتــر کنتــرل داراییهای خارجــی (اوفــک) از نهادهــای زیرمجموعــ­ه ایــن وزارتخانه افزوده شــده اســت. در پی قرار گرفتن نام این ســه نهاد ایرانی در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری امریکا، «مایک پمپئو» وزیر امور خارجه دولت ترامپ نیز با اعالم اینکه این ســه شــرکت از ســوی وزارت امور خارجه نیز تحریم شــدهاند، مدعی شــد: «امریــکا تحریمهایی را علیه برنامــه فضایی ایران وضــع کرده اســت زیرا تهــران همچنان از مؤسســات فضایــی غیرنظامی در راســتای پیشــبرد برنامههــا­ی خود برای تولید موشــکهای بالســتیک استفاده میکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.