حوزه علمیه قم به ماهیت اصلی خود برگردد

مسیحمهاجری:

Iran Newspaper - - News - ذره بین

مســیح مهاجــری بــا انتقــاد از اختــالف پیــش آمــده بیــن آیــات یــزدی و آملــی الریجانــی، میگویــد: آنچــه بین این دو چهــره اتفاق افتــاد مباحثه نبود، بدوبیــراه گفتــن بــود. ایــن خــوب نیســت. وقتــی دوتــا رئیــس ســابق قــوه قضائیــه به همدیگــر میپرند و همدیگــر را آنطــور لخــت و عریــان افشــا میکننــد، مــردم چــه بگویند؟ مدیــر مســئول روزنامــه جمهــوری اسالمی در گفتوگو با خبرآنالین در پاسخ به سؤالی درباره تالش طیفی از تندروهــا بــرای ایجــاد دوقطبــی و دوگانــه بین روحانیــت در قم و تأثیر ایــن موضــوع بــر بیاعتبــار شــدن جایگاه حوزه و روحانیت، گفت: این دوگانهسازی در دل روحانیت وجود دارد و بســیار خطرناک اســت. منشأ آن هــم، خــود حقپنــداری اســت. یک عدهای فکــر میکنند که انقالب هســتند، انقالبــی هســتند، اســالم هستند، حق هستند. آنها میفهمند و دیگران نمیفهمنــد. این تفکرات خطرناک اســت، اساســاً هیچ کســی نباید خودش را اسالم بپندازد.

مســیح مهاجری با تأکید براینکه قم بایــد آزادترین مرکــز گفتوگوها باشــد، خاطرنشــان کــرد: اینکه یکی حــرف بزنــد و بگوییــد تــو انقالبــی نیســتی و میخواهــی از انقالبیهــ­ا کســب حیثیــت کنــی و فقط مــا باید حــرف بزنیــم و تو اصــالً نباید حرف بزنی رویهای اشــتباه و خالف اســت. مــا االن دچــار چنین بیمــاری در قم هســتیم، ایــن بیمــاری بایــد در قــم ریشــهکن شــود، قــم باید بــه هویت اصلی خودش برگردد. همه آزادانه حــرف خــود را بزننــد، همــه تحمل کننــد و اگــر الزم شــد رد هــم بکنند. حیــات علــم و جامعــه به نقــد و رد اســت. یعنی شــما حــرف بزنی من جــواب بدهــم و رد کنــم و ادامــه پیــدا کنــد. همدیگر را تحمــل کنیم. مهاجری در پاســخ به این ســؤال که چرا هر اقدام تند و افراطی که خاصه در قــم صــورت میگیــرد بــه طیــف آیــتاهلل مصباح ربــط میدهند، آیا واقعــاً چنیــن چیزی صحــت دارد یا برخی تندرویها به اســم این طیف تمام میشــود، عنوان کرد: میشــود گفــت کــه هر دو وجه درســت اســت هم منتسب به آقای مصباح هستند هــم سوءاســتفا­ده میکننــد ولــی نمیتــوان میزانــش را دقیــق گفــت ولی هردو هســت. مهاجــری با بیان اینکه «قم باید پناهگاه مردم باشد، روحانیــت باید پناهگاه مردم باشــد ولــی االن اینطــور نیســتند» تأکیــد کــرد: در همیــن دعــوای اخیر برخی بــه مــن گفتنــد آقــا مــا در ایــن دعوا خدا را ندیدیم. راست هم میگویند یعنی روحانیت هزارســال اســت که میگوید خدا. ولی حاال مردم بگویند روحانیت حرفهایی به هم میزنند کــه ما در آن خــدا را نمیبینیم؟ این بــد اســت البتــه بازهــم میگویم که ایــن وضعیــت، همــه روحانیــت را شــامل نمیشــود ولی همیــن موارد در جامعــه مطــرح میشــود و نــگاه جامعــه بــه روحانیــت از ایــن زاویــه اســت. خوبهــا را کمتــر میبینند یا چــون ســروصدا ندارنــد نمیبیننــد ولی متأسفانه در کل بدن سالم یک زخم خودش را نشان میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.