نمیخواستیم قد «امید» را بلندتر نشان دهیم

دفاع عارف از عملکرد فراکسیون اصالح طلبان مجلس

Iran Newspaper - - News - چهره

محمدرضــا عــارف معتقــد اســت کــه عملکرد فراکســیون، آنطــور کــه بــوده در جامعــه نشــان داده نشــده. رئیس فراکســیون امید در گفتوگویــی بــا «خبرآنالیــ­ن» دربــاره جلســه اخیر با مجمع روحانیون مبارز توضیــح داده اســت: جمعبنــدی مــا ایــن بــود کــه بایــد یــک گــزارش کاری بدهیــم و در عین حال تعاملمان را با نهادهای راهبردی جریان اصالحات و همچنین احزاب اصالحطلب داشــته باشیم که اولین جلســه از این نوع را با مجمع روحانیــون مبارز برگزار کردیم. البتــه کمیته سیاســی فراکســیون امید جلســاتی را با نهادهــای اصالحطلبی و نهادهــای حاکمیتــی داشــته اســت. اما این اولین جلســهای بــود که تالش شــد هــم دیدگاههایم­ــان را نســبت به مســائل روز و هم عملکرد فراکســیون را مشــخص کنیــم کــه جلســه خوبــی بــود و انشــاءاهل­ل ایــن نوع جلســات را ادامــه دهیــم. وی دربــاره اینکــه آیا در ایــن موعــد برای گذاشــتن این دســت جلســات دیــر نیســت، توضیــح داده اســت: نظــر شــخصی مــن این اســت کــه ما باید کاری کنیم کــه مردم اثر آن را ببیننــد نــه وعــده بدهیــم و ناموفق باشــیم کــه البتــه ایــن هــم خــودش راهبردی است و خیلیها این وعدهها را بیــان میکردنــد. در دولــت دوم آقــای خاتمی هــم بویژه دو ســال اول خیلــی مــورد نقــد قــرار میگرفتیم که خوشــبختان­ه امــروز کــه شــاخصها را بررسی میکنید میبینید واقعاً دولت اصالحــات بخصــوص در دولــت دوم برجســته اســت. ایــن رویکــرد را در فراکســیونًامید هــم داشــتیم. به این معنا که اوال رفتارمان به گونهای باشــد که تعامل و همکاری با فراکسیونها­ی دیگــر داشــته باشــیم و نخواســتیم هر کاری کــه انجــام میشــود بگوییــم مــا انجــام دادیم یا در نتیجــه عملکرد ما و مجلــس بــود بــه همین دلیــل کمتر گزارش کار میدادیــم مگر در مواردی کــه الزم و ضــروری بود. عــارف افزوده اســت: در مواردی که مســأله سیاســی و امنیتی میشــد ما گزارشهایی ارائه میکردیم. اما در حال حاضر اواخر کار اســت و من احســاس میکنم اعضای فراکســیون امیــد انصافــاً بیــش از حد مظلــوم واقع شــدهاند. نماینده تهران همچنین گفته اســت: ما تالشمان این بود که اخالق و رفتار را مبنا قرار دهیم و بر این اســاس خــرد جمعی، حرکت جمعــی و مجلــس را ارتقــا دهیــم؛ ما نمیخواســت­یم قــد فراکســیون امید را بلندتــر نشــان دهیــم. لذا هــر کاری که در فراکســیون امید انجام میشد الزم بود با دیگر فراکسیونها هم هماهنگ و تعامــل کنیــم. شــما کافــی اســت به طرحهایی که طراح آنها بچههای امید بودنــد نــگاه کنید تــا ببینیــد از امضای دوم الی ســوم این امضای نمایندگان از فراکسیونها­ی دیگر است که پای آن طرح ثبت شــده اســت. عــارف درباره پایــش نماینــدگا­ن هــم گفــت: پایش فقط پایش نمایندگان نیست. شورای عالــی سیاســتگذا­ری اصالحطلبــ­ان بــه عنــوان یــک نهــاد اجماعــی اصالحطلبــ­ان باید ارزیابــی هایی هم داشــته باشــد. ما در این مســیر فعال از نماینــدگا­ن مجلس شــروع کردیم اما در ادامــه بــه ســراغ اعضای شــوراهای شــهر در کالنشــهره­ا هم مــی رویم و آنها را هم مورد ارزیابی قرار میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.