محدودیتهای جدید برای تملک سهام بانکها

Iran Newspaper - - News -

شــورای پــول و اعتبــار «دســتورالع­مل تملــک ســهام بانکهــا و مؤسســات اعتباری غیربانکی» را تصویب کرد که بر اساس آن، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. ایــن دســتورالع­مل شــرایط و احکام جدیــدی را در خصوص تملک ســهام مؤسســات اعتباری برای همه اشــخاص اعم از ایرانــی و خارجی مقرر کرده است. بر اســاس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دســتورالع­مل ذکر شــده است، در سطوح بیش از 10 تــا 20 درصــد و بیش از 20 درصد تا ۳۳ درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود. همچنین برای هر مالک واحد، تملک ســهام در ســطوح بــاالی 10 درصــد حداکثر در یک مؤسســه اعتباری مجــاز اســت. لذا مالک واحــدی که در حال حاضــر دارنده ســهام هر یک از مؤسســات اعتبــاری بیــش از حدود مجاز باشــد، مکلف اســت ظــرف مدت حداکثر شــش ماه نســبت به اخذ مجوز الزم برای هر ســطح، اقدام یا مازاد ســهام خــود را واگذار کند. چنانچه پس از ســپری شــدن مهلتهای تعیین شــده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز الزم همچنان دارنده سهام هــر یک از مؤسســات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشــد، نســبت به مازاد ســقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان ســهام مؤسســه اعتباری ذیربــط حــق رأی نخواهد داشــت و متعاقب اعالم بانک مرکــزی، حق رأی ناشــی از ســهام مازاد در مجامــع عمومی به وزارت امــور اقتصادی و دارایی تفویض میشود. عالوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نســبت به ســهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد میشود./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.