زیرساختهای کاهش مصرف فرآورده

Iran Newspaper - - News - غالمحسین حسن تاش کارشناس انرژی

بنزین یکــی از مهمتریــن فرآوردههای نفتــی اســت کــه ایــران میتوانــد آن را صــادر کنــد. مدتی اســت که صــادرات ایــن محصول اســتراتژی­ک آغاز شــده و ادامــه یافتــن آن، نیازمنــد برنامهریزی و بازنگــری در برخی از بخش هاســت. گفته میشــود برای افزایش صــادرات بنزین نیاز به کاهش مصرف اســت اما نگارنده معتقد است که مصرف بنزین توســط مردم تقریباً بهینه است. دالیل غیربهینگیم­صرف،مردمنیست.بایدعللراد­رجایدیگری جســتوجو و اصــالح کــرد. آیا وقتی شــبکههای حمــل و نقل عمومیتوسعه­یافتند،مردمازآناس­تتقبالنکرد­ند؟پاسخاین ســؤال را میتوان در خطوط شــلوغ متروی تهران که با حداکثر ظرفیت ممکن مســافران را جابهجا میکنــد، یافت. بنابراین اگر هنوز مصرف غیربهینه وجود دارد یکی از عوامل آن توسعه نیافته بودن سیستم حملونقل عمومی کشور است. موضوع دیگر، کیفیت خودروهای تولیدی کشــور است. مطلوب نبودن کیفیت تولیدات داخلی و پایین بــودن راندمان خودروهای ما منجرمیشودک­هنتوانیماز­بنزینبهبهت­رینشیوهاست­فادهکنیم. همه این موارد را باید در یک سیستم نگاه کرد. البته باید راهی برای جلوگیری از عرضه خارج از شــبکه ســوخت و قاچاق نیز یافت و قیمت تنها بخشی از آن راهکار خواهد بود. اگر این نگاه وجود داشته باشــد، میتوانیم به یک صادرکننده تأثیرگذار در زمینهفرآور­دههاینفتیا­زجملهبنزین­بدلشویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.