لزوم استفاده از ظرفیتهای موجود

Iran Newspaper - - News - سیدعلیحسین­ی مدیرعامل بورس انرژی

حدود یک ماه اســت که بهطور منظم هر هفته4 فرآورده نفتی اصلی بنزین، نفــت گاز، نفــت ســفید و گاز مایــع در بــورس انرژی عرضه میشــود. در این میــان ســه فــرآورده بنزین، نفــت گاز و گاز مایــع مقاصــد صادراتــی دارنــد و از طریــق رینــگ بینالملــل عرضه میشــوند. تجربــه این یک ماه نشــان میدهــد کــه بــازار ایــن کاالهــا کامــالً رقابتــی اســت و معامــالت در حجــم باالیــی انجام میشــود. برای مثــال در روزهای اخیــر 61 هزار تن گاز مایع صادراتی را عرضه و از کانال بورس صادر کردیم کــه رکورد محســوب میشــود. نکته قابل تأمل این اســت که مقاصد صادراتی این محمولهها هم بســیار مشتاق هستند کــه حجم بیشــتری از فرآوردههای نفتــی ایــران را خریداری کننــد و چشــمانداز بــازار مثبــت ارزیابــی میشــود. از ایــنرو امیدواریــ­م که دولت و تجار با اتخاذ ســازوکاره­ایی دقیق این بــازار را توســعه دهند. بــازاری که هنوز امکان رشــد آن وجود دارد و زیرســاخته­ای الزم برای توسعه آن مهیاست. نفت و گاز فراوان، پاالیشــگا­ههای متعدد و کشــش بازارهای دور و نزدیک این فرصت را در اختیار ما قرار داده است و باید از آن نهایتبهرهر­اببریم.بهعبارتدیگ­رتولیدبیشت­رفرآوردهها­ی نفتی و بازارگشــا­یی برای این محصــوالت که با حمل زمینی و در محمولههــا­ی کوچــک جا بهجایی آن امکانپذیر اســت؛ موقعیتیبین­ظیربرایجبر­انکاهشدرآم­دهاینفتی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.