فرآوردههای نفتی و ارزش افزوده باالتر

Iran Newspaper - - News - سید مهدی حسینی کارشناس انرژی

صــادرات فرآوردههــ­ای نفتــی و جایگزینــی آن بــا نفــت میتوانــد ارزش افــزوده باالتــری را بــرای صنعــت نفــت کشــور رقــم بزنــد. ضمــن آنکــه حتــی در صــورت اعمــال تحریــم بــاز هــم راه بــرای صــادرات آن وجود دارد. صادرات فرآوردههــ­ای نفتــی بــا حمــل و نقل جــادهای و در احجام کوچک نیــز امکانپذیــ­ر اســت. اما نکتــه مهمتر تنــوع بازارهای صادراتــی اســت کــه امــکان شناســایی و ردیابــی را از بیــن میبرد. از ایــنرو میتواند جایگزیــن خوبی برای درآمدهــای نفتــی باشــد. کمــا اینکــه اکنون صــادرات فرآوردههای نفتی وضعیت بهتری پیدا کرده است. اما بــا مجموعــهای از اقدامات میتوان ایــن نوع صادرات را قــوت ببخشــید و حرکــت رو به رشــدی را دنبال کرد. توسعه حملونقل عمومی، مدیریت مصرف داخلی، بهبــود کیفیت خودروهــای تولید داخــل و جلوگیری از قاچاق سوخت از جمله این راهکارها هستند. بــرای مثــال در مــورد بنزین، اگــر درســت برنامهریزی شــود، بهطــور خــودکار اتومبیلهــ­ای کهنه پــر مصرف وآالینده از شــبکه حمل و نقل کشــور خارج میشــوند. آنــگاه قیمتهــای واقعــی کــه بــه مراتــب باالتــر از قیمتهاى یارانهای اســت از مصــرف بیرویه فعلی و نیز قاچاق فرآوردهها جلوگیری خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.