ثبتنام 4300 نفر در طرح اقدام ملی مسکن

Iran Newspaper - - News -

اباذر جابری، مدیر کل برنامهریزی و تحقیقات مســکن شهری بنیاد مسکن گفت: اســتان کرمان بهعنوان شهر پایلوت ثبتنام از متقاضیان طرح اقدام ملــی تولید مســکن را آغاز کرده بود کــه تا امروز بیش از ۴ هزار و ۵0۳ نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند./فارس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.