کاهش قیمت میوه

Iran Newspaper - - News -

اســداهلل کارگر، رئیس اتحادیه فروشــندگا­ن میوه و ترهبار گفت: قیمت میوه در بازار بخصوص موز، شلیل و خیار در ایام محرم کاهش مییابد. وی دربــاره جدیدتریــن وضعیــت قیمــت انــواع میوه در ســطح بــازار، بیان کــرد: قبل از ایــام محرم بهدلیل افزایــش برگزاری اعیاد و جشــنها، قیمت میوههایی همچون موز، شــلیل و خیار که در این مراســمها بیشــتر اســتفاده میشــوند و مصرف روزانه دارند، افزایش پیدا کرد که بنابر تجربه ســالهای گذشته پیشبینی میشود در ایام محرم قیمت آنها کاهش پیدا کند./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.