مغناطیستاا­لرشیشهای

همزمان با افول سوددهی بازارهای موازی و بازدهی 62 درصدی بورس

Iran Newspaper - - News - سیاوش رضایی خبرنگار

بــورس اوراق بهادار تهــران دیروز و در آخریــن روزکاری هفتــه جاری با رشــد 4 هــزار و 604 واحــدی معــادل 1.61 درصد رکورد جدیدی را زد و با رسیدن به ارتفاع 290 هزار و ۸71 واحد از 290 هزار واحد هم گذشــت. بدیــن ترتیب شــاخص کل بــورس کمتــر از 10 هــزار واحد برای دستیابی به کانال 00۳ هزار واحد فاصله دارد.

درماههــای اخیــر ســهم و نقــش بازارهای ســرمایهگذ­اری اصلی شامل بــازار ارز، طــال، پــول، ســهام و مســکن در جذب ســرمایه متحول شــده است. درحالــی که در ســالهای اخیر همواره بازارهایــ­ی ماننــد ارز و طــال بهدلیــل نوســان قیمتی بــاال رتبههای نخســت را در بازدهــی و ســودآوری بــرای ســرمایهگذ­اران به همراه داشته است، ولــی از ماههــای نخســت امســال ایــن رونــد تغییــر کرد بهطــوری کــه در بهار امســال طــال و ارز در انتهــای جــدول بازدهی میــان بازارهــای پنجگانه قرار گرفت.

حــال عوامــل زیــادی دســت بــه دســت هــم داده اســت تــا تــاالر شیشهای بورس میزبان سرمایههای جدیــد شــود و در میــزان بازدهــی و ســوددهی بــه ســهامدارا­ن نیــز در صدر ســایر بازارها قرار گیرد. بازدهی بــورس اوراق بهادار تهــران از ابتدای ســالجاری تاکنــون بــه 62.4 درصــد رسیده اســت که این بازدهی ناشی از رشــد 111 هزار و 519 واحدی شاخص بورس دراین مدت است.

عوامــل مؤثر در رونق بازار ســرمایه طــی ماههــای اخیــر را میتــوان بــه دو دســته درونــی و بیرونی تقســیمبند­ی کرد که در مجموع شش مؤلفه مهم را در برمیگیرد.

در مؤلفههــای بیرونــی، انتشــار اخبــار امیدوارکنن­ده از دنیای سیاســت و دیپلماســی باعــث خوشــبینی ســهامدارا­ن بــه آینــده شــده اســت. هرچند در ســالهای اخیر بازارسرمای­ه نگاهــی محتاطانه به اخبــار و تحوالت سیاســی دارد و بــه نوعــی در برابــر هیجانــات کاذب آن واکســینه شــده اســت، امــا اخبــار همچــون احتمــال فعال شــدن کانال مالی «اینســتکس» کــه قــرار اســت بــا 15 میلیــارد دالر بــا رهبری فرانســه عملیاتی شــود، خبری نبــود کــه فعــاالن بــازار ســرمایه به آن بیتوجــه باشــند. عــالوه برایــن رفت و آمدهای دیپلماتیک از ابتدای شهریور ماه نیز جو خوشبینی در بازار را تقویت کــرده اســت. درهمیــن راســتا براحتی میتــوان تأثیــر ایــن گونــه اخبــار بــر شــاخص کل بورس و همچنین ارزش و حجم معامالت را مشاهده کرد. ■ مؤلفههای درونی رشد بورس

اما وزنه مؤلفههای درونی در رونق و رشــد این روزهای بورس سنگینتر از عوامــل بیرونــی اســت به طــوری که از شــش مؤلفه پنج مؤلفه داخلی است. دربخــش درونــی نیــز برخــی مؤلفهها بــه عوامــل بنیادیــن بــازار برمیگردد، عاملــی ماننــد صورتهــای مالــی مثبــت عمــده شــرکتهای بورســی کــه بخصــوص تــا تیرمــاه منتشــر و در دسترس سهامداران قرار گرفته است. ■ ■ درهمین راستا بســیاری از شرکتهای بورســی درســال مالــی گذشــته خــود بواســطه رشــد نــرخ ارز درمقاطعــی از ســال و همچنیــن رشــدی کــه از ناحیه تجدیــد ارزیابــی بــه دســت آوردهانــد باعــث شــده اســت خبرهــای خوشــی از صورتهــای مالــی شــرکتهای بورســی به گوش برســد، موضوعی که ســهامدارا­ن را نســبت بــه صورتهای مالــی آینــده شــرکتها امیــدوار کرده است.

عــالوه براین تســهیلگری ســازمان بــورس و شــرکت فرابــورس در اجرای دســتورالع­مل قوانین جدیــد بازار پایه نیــز یکــی از عواملی اســت که به رشــد شــاخصهای بازار سرمایه کمک کرده اســت. بهگونــهای کــه عالوه بــر بورس اوراق بهــادار تهــران، شــاخص کل فرابــورس ایران نیــز 55 واحد افزایش یافــت و به ۳ هزار و 770 واحد رســید. ارزش معامــالت این بــازار هم به رقم هزار و ۳52 میلیارد تومان رسید.

درحالــی کــه همــواره بــازار و نــرخ ارز یکــی از مؤلفههــای مهــم در تغییر مســیر بازار ســرمایه ایران بوده اســت، در هفتههــای اخیــر برخی شــنیدهها و همچنیــن عمــل دولــت به امیــدواری فعــاالن بــرای تغییــر سیاســتهای ارزی کمــک کرده اســت. درایــن میان مهمتریــن خبری که بــا اقدامات اخیر دولــت نیز تقویت میشــود حــذف ارز 4200 تومانــی بــرای واردات کاالهــای اساســی اســت. اقدامی کــه در ماههای نخســت ســال با حذف چهــار قلم کاال و در هفتههای اخیر با حذف الســتیک و ماشــینآال­ت تولیــد توســط دولــت جدیتر شده اســت. بخش خصوصی از ســال گذشــته که ارز 4200 تومانی در دســتور کار دولت قرار گرفت خواســتار حــذف آن و واقعــی شــدن نــرخ ارز بــوده اســت و اکنون کــه دولــت دراین مســیر گام برمــیدارد فعــاالن بخــش خصوصــی بــه اجرایــی شــدن ایــن سیاست که تأثیر زیادی در سودآوری و البته پیشبینی پذیرتر شدن بازار برای آنها دارد امید بستهاند.

درایــن میــان نزدیــک شــدن نــرخ ســامانه نیما به بازار آزاد و قرار گرفتن هــردوی آنهــا در محدود 10 تــا 11 هزار تومــان نیــز نشــانهای بــارز از تغییــر سیاســتهای ارزی دولــت در واقعــی کردن نرخ ارز است، سیاستی که از دید فعاالن بــازار پنهان نمانده و اثر آن در شاخصهای بازار سرمایه نمایان شده است. ■ افول بازارهای موازی به نفع بورس

یکــی دیگر از دالیلــی که به هدایت ســرمایهها­ی جدیــد بــه بازار ســرمایه منجر شده است از بین رفتن جذابیت بازارهای رقیب در ماههای اخیر است. همانگونــه که اشــاره شــد در ماههای اخیر بواســطه ثبات نســبی که در بازار ارز ایجــاد شــد، بازدهــی ایــن بــازار به همــراه بــازار طــال کــه از آن تبعیــت میکند منفی شد. بدین ترتیب بخش عمدهای از ســرمایهها­یی که راهی این بازارهــا میشــدند و از نوســان شــدید ســودی بیدردســر دریافت میکردند اکنــون باید برای انتخــاب بازاری دیگر تصمیم بگیرند.

برهمین اساس دراین ماهها شاهد ورود بخشــی از ســرمایهها بــه بــازار پول و شــبکه بانکی هســتیم چــه آنکه آمارهــای جدیــد بانــک مرکــزی نیز از رشــد 26 درصــدی ســپردههای بانکی خبــر میدهد. بدیــن ترتیــب میتوان گفت ســرمایهگذ­ارانی که کمتر ریسک میکننــد بــه بانکهــا بازگشــتها­ند تــا ســاالنه ســود معینــی دریافــت کننــد و ســرمایهگذ­ارانی کــه ریســکپذیر­تر هســتند راه بــازار ســرمایه را در پیــش گرفتهاند که در صورت انتخاب درست چندیــن برابــر بــازار پــول میتواننــد بازدهی کسب کنند.

اقبــال ســرمایهگذ­اران بــرای خریــد یونیتهای صندوقهای سرمایهگذار­ی مختلــف در بــازار کــه این روزها با رشــد باالیــی همــراه بــوده گویــای ورود تــازه واردها به بورس است.

از ســوی دیگــر بازارهایــ­ی ماننــد مســکن کــه در ماههای گذشــته مأمن سرمایههای کالنی بود اخیراً با رکودی کــه در این بازار ایجاد شــده یــا بهدلیل نبود مشــتری حبس شــدهاند یا مســیر خود را عوض کردهاند.

درهمین راســتا کارشناســا­ن اعتقاد دارنــد بــه احتمــال زیــاد وضعیــت بازدهــی بازارهــای ســرمایهگذ­اری در ماههــای پیــش رو نیــز تغییــری نخواهــد کــرد و همین موضــوع باعث ورود ســرمایهها­ی بیشــتری بــه بــازار سرمایه خواهد شــد. روز گذشته ارزش معامالت بــورس تهران به هزار و 420 میلیــارد تومــان و ارزش بــازار نیــز بــه 1060 هزار میلیارد تومان رسید که رقم بیسابقهای محسوب میشود.

یکــی دیگــر از دالیلی کــه به هدایــت ســرمایهها­ی جدید به بازار ســرمایه منجر شــده اســت از بین رفتــن جذابیت بازارهای رقیب در ماههای اخیر است روز گذشــته ارزش معامالت بــورس تهران به هــزار و 420 میلیارد تومان و ارزش بــازار نیز بــه 1060 هــزار میلیارد تومان رســید که رقم بیســابقها­ی محسوب میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.