عقد اخوتی با هیچ قطعهسازی نداریم

Iran Newspaper - - News -

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایرانخــود­رو ضمــن تشــریح سیاســتها و برنامههای این گروه در تعامل با شــبکه تأمین، اعــالم کرد: عقــد اخوت با هیچ یــک از قطعهســازا­ن نداریم. خــط قرمز همکاری با قطعهســازا­ن، تأمین بموقع با هزینههای مناســب و با کیفیت قطعات اســت. فرشاد مقیمی محور برگزاری نشست با شبکه تأمین را ایجاد اتحاد و همدلی در صنعت خودرو دانســت و گفت: با هماهنگی بین قطعه ســازان با محوریت تشــکلهای تخصصی از یکســو و قطعهســازا­ن با گروه صنعتی ایران خودرو بهعنوان خودروساز شماره یک کشور از سوی دیگر، بهدنبــال تحقق اهــداف و برنامههــا­ی تولید خواهیــم بود. مدیرعامــل ایران خودرو در این نشســت بر همافزایی و همبســتگی بین قطعهساز و خودروساز تأکیــد و اظهــار کرد: باهــم عهد ببندیم تخریب قطعهســاز علیه قطعهســاز، خودروســاز و انجمنهــا و برعکس ممنوع، همه با وحــدت کلمه برای تحقق اقتصــاد مقاومتــی و رونــق تولیــد گام برداشــته و مشــکالت درون خانــواده را باهــم حــل خواهیم کــرد و احتــرام متقابــل به حقــوق یکدیگر بویــژه حقوق مصرفکننده را در اولویت قرار خواهیم داد. وی با تأکید بر پرداخت نظاممند و شفاف به قطعهسازان و جلوگیری از رانت و تبعیض گفت: باید پرداختها براساس رویکردی سیستماتیک صورت گیرد، کمیتههای تخصصی براساس شــاخصهای ارزیابــی، بــر عملکــرد قطعهســازا­ن نظــارت خواهنــد کــرد تــا پرداختها براساس آن انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.