رکورد تاریخی «فارس» در بورس

Iran Newspaper - - News -

با افزایش ارزش هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، این شرکت که با ارزشترین شرکت بازار سرمایه ایران است؛ رکورد جدیدی را به ثبت رساند. به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، این شــرکت بــا ارزش بیــش از 2۶ هزار میلیارد تومان توانســت رکورد ارزش یک شرکت در تاریخ بازار سرمایه ایران را از آن خود کند. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس در بازار سرمایه حضوری فعال دارد و سیاست کالن این هلدینگ، عرضه شرکتهای تابعه خود به بازار سرمایه به منظور توسعه و رونق تولید و افزایش مالکیت عمومی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.