طالی دست دوم بخریم یا نخریم؟

برق طالی کم اجرت برخی از طالسازان زیرزمینی، با آبکاری بدلیجات و ساخت طالهای عیار پایین، اقدام به کالهبرداری از خریداران میکنند

Iran Newspaper - - News - مرجان اسالمی فر خبرنگار

تــا همین چنــد ســال قبل خریــد طال، نوعــی ســرمایهگذ­اری دلنشــین بــود که هــم میتوانســت­ی هر لحظــه از این سرمایه اســتفاده کنی و هم آن را برای روز مبــادا کنــار بگــذاری. رفتهرفتــه بــا صعودی شدن قیمت طال، خریدهای متــداول هم کاهش یافت و دیگر کمتر کســی به جز موارد ضروری و مناسبتی بــه فکر خریــد طــال میافتاد. ایــن بود کــه نظرهــا بــه ســمت و ســوی طــالی کماجــرت معطــوف شــد و خریــداران معمولــی طال ترجیــح دادنــد بهجای زرق و بــرق آن به بــاال بردن وزن خرید خود توجه کنند. اما خرید طالی بیاجرت هم داســتان خــودش را دارد و کمتــر کســی دقیقــاً میدانــد طالی بیاجرت بــا چه روش و معیــاری، توزیــن و خریــد و فــروش میشــود. چنــد روز قبــل بــرای خریــد یــک قطعه کوچــک طالی کــم اجرت وارد طالفروشــی شدم و فروشنده بعد از کســب اطمینــان از خرید مــن، آن را از ویتریــن در آورد و شــروع بــه توزین و محاســبه کرد. محو تماشــای انگشتان طالفــروش بــودم کــه بــا ســرعت و بیدرنگ روی اعداد ماشــین حســاب، بــاال و پایین میرفت و خودش هم زیر لب مشــغول زمزمه و حســاب و کتاب بــود. ســرانجام قیمتــی بــه مــن گفت کــه تفاوت زیــادی با طالی دســت اول یــا نو نداشــت! علــت را جویا شــدم که آنقــدر از درصــد و کارمــزد و وزن و عیار و وضعیــت اقتصــادی و بــازار و تورم و تحریــم گفت کــه ترجیــح دادم با یک عذرخواهی طالفروشی را ترک کنم. تنها چیــزی که برای من از حضور چند دقیقهای در طالفروشی به جا ماند، نه طالی کم اجرت، بلکه تصاویری شبیه تردســتی بود که فروشــنده بــا حرکات سریع انگشــتانش روی ماشین حساب بــه اجرای آن پرداخت و در نهایت هم بــه قیمتی رســید کــه فقط خــودش از محاسبه آن سر در میآورد! اما این ســؤال همچنان برای من باقی ماند که طالی کم اجرت یا حتی بدون اجــرت بخرم یــا نخــرم؟ این ســؤال را فــارغ از ممنوعیتهــ­ای قانونــی کــه اتحادیــه طال و جواهر برای صنف خود وضع کرده اســت از فعــاالن این حوزه پرسیدم. ■ قانون را دور میزنند محمــد کشــتی آرای رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر در پاســخ بــه ســؤال مــا شفافســازی کــرد و گفــت: «فــروش طالی کم اجرت و بدون اجرت قانونی نیســت و هر واحد صنفی که نسبت به فــروش اینگونه طال اقــدام کند، خالف قانون عمل کرده اســت. برخــی از این طالها فاقد کد استاندارد هستند، وقتی طال بدون کد اســتاندار­د باشــد صحت و ســالمت آن را نمیتــوان تأیید کرد و بعضاً اینگونه طالها عیار پایین دارند یا حتی تقلبی هستند.» وی ادامــه داد: «البتــه طالهای دســت دوم که دارای کد اســتاندار­د باشــد هم وجود دارد ولی در این بخش دو چالش و نگرانــی هســت کــه بهشــدت منافــع خریدار را به خطر میاندازد. یکی اینکه کــد جعلی اســت، دوم؛ مصنوع فلزی بــا طــال آبکاری شــده اســت و ســومین مشکل این است که کد استاندارد حک شده روی آن بسیار قدیمی است.» ■ ریسک طالی کم اجرت رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر گفــت: «افــرادی کــه بــرای خریــد طــالی ارزان قیمــت اقــدام میکننــد بعضــاً میخواهنــد بــا حداقــل بودجــه، صاحب یک قطعه طال شــوند یا برای ســرمایهگذ­اری و حفظ ارزش پولشــان طالیــی بخرنــد کــه موقــع فــروش بــا کاهــش اجــرت آن، ضرر نبیننــد. اما از این امــر اطالع ندارند کــه خرید طالی کــم اجــرت و بــدون اجــرت ریســک بیشــتری بــرای آنهــا دارد و احتمــال دارد پولی که پرداخت کردند ســوخت شود.» ■ سکه یا طال شــاید وجــود همیــن مشــکل باعــث شــده کــه کارشناســا­ن وقتــی در برابــر ســؤال مــردم قــرار میگیرند کــه برای حفــظ ارزش پولشــان چــه کاری بایــد بکنند؟ توصیه میکنند که خرید ســکه سوددهتر از خرید طالی ساخته شده و حتی کم اجرت است. ■ تا 200 هزار تومان اجرت کارشناســا­ن میگوینــد کــه خریــد طال بــرای ســرمایهگذ­اری نمیتوانــد رفتار اقتصادی خوبی برای حفظ ارزش پول باشد. شــاید یک جهش قیمت بتواند بــه دارنده طال ســود بدهــد اما جهش قیمت دائمی نیســت لذا خرید ســکه گزینــه بهتری اســت، وقتی حــدود ۰۲۱ تــا ۰۰۲ هزار تومان بابــت ارزش افزوده و اجرت از هر گرم طال گرفته میشــود، سوددهی آن را بهشدت کم میکند لذا همین امر نشان میدهد که خرید طال با صرفه نیست. ■ سراغفروشند­همطئمنبروی­د البتــه کارشناســا­ن میگوینــد اگر طالی کــم اجــرت یا بــدون اجــرت خریداری شود که به فروشــنده آن اطمینان صد درصدی وجود داشــته باشــد بــاز بهتر از خریــد طالی نو برای ســرمایهگذ­اری است. ëَدامطالهایت­قلبیبرایفر­وشندههای نابلد امــا رئیــس اتحادیه طــال و جواهــر این جملــه کارشناســا­ن را رد کــرد و گفــت: «مــن همصنفیهایـ­ـم را میشناســم برخی از آنها آنقدر تخصص ندارند که بتوانند طالی تقلبی یا آبکاری شــده را از طالی اصل تشخیص دهند. آنها نیز بــا خریــد طــالی ارزان قیمت متحمل ■ رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر: مردم با خریــد طالی کم اجرت ضرر میکنند چرا که ممکن است آن طال اصالت نداشته باشد لذا به مردم توصیه می کنم طالی کم اجرت به هیچ عنوان خریداری نکنند ■ طالی کم اجرت در چند قالب به فروش می رســد.1طــالی کــه عیــار آن پاییــن تــر از81 اســت.2- طــالی دســتدوم کــه از طریــق مــردم در چرخه فــروش قرار میگیرد.3-مصنوعی که تنها با طال آبکاری شــده است و در اصل طالی تقلبی محسوب می شود ■ اگر فردی قصد خرید طالی کم اجرت و یا بدون اجرت را داشــت به صــورت آنالیــن می توانــد با کارشناســا­ن اتحادیــه طــال و جواهــر صحبــت کنــد و از صحــت و ســالمت آن بر مبنای کدی که روی آن حک شده، خرید خود را انجام دهد ■ یــک فروشــنده طــال: از وقتــی طــال گــران شــد برخی از واحدهــای صنفــی طــالی دســت دوم مــردم را بــا قیمتهای پاییــن میخرند و بعــد از پرداخت و نونوار کردن آن به اسم طالی نو به فروش می رسانند ■ اگــر فــردی خواســت طــالی نــو یــا حتــی کماجــرت

خســارت مالــی میشــوند لــذا ممکن اســت فــردی که بــه او اطمینــان دارید بــه جهــت نداشــتن تخصــص در دام فروشندگان طالی تقلبی بیفتد.» ■ ازاتحادیهب­پرسید با وجود تمام مشــکالت و شــائبههای­ی کــه در خریــد طالی کــم اجــرت وجود دارد برخــی از مــردم ایــن گفتههــا را جــدی نمیگیرند و بــرای خرید طالی کــم اجــرت ســراغ واحدهــای صنفــی میرونــد که به آن اطمینــان دارند. اگر افــرادی در ایــن شــرایط قــرار گرفتنــد محمد کشــتی آرای به آنها توصیه کرد که میتوانند لحظــه خرید و بهصورت آنالیــن بــا کارشناســا­ن اتحادیــه طال و جواهر تماس بگیرند. ■ طــالی کــم اجــرت چیســت و از کجا میآید؟ ســؤال دیگر ما از رئیــس اتحادیه طال و جواهــر در مــورد این بود کــه طالی کم اجــرت و بیاجرتــی کــه از آن در بــازار طــال صحبــت میشــود، چیســت؟ اگر در گوگل ســرچ کنید تنها به این جمله میرســید که طالی کم اجــرت طالیی ■ ■ ■ ■ اســت که در گذشته توسط فرد دیگری خریــداری شــده و در صــورت نیــاز یــا تغییر، فرد تصمیم به فروش آن گرفته است. امــا رئیس اتحادیه طــال و جواهر ابعاد دیگــری از این ماجرا را نمایان کرد. وی گفت: «برخی از واحدهای صنفی برای اینکــه بتوانند طالهــای تقلبی یــا عیار پایین خود را به فروش برسانند با بیان کلمــه کم اجرت رغبت در بین مردم و خریداران ایجاد میکنند.» وی ادامــه داد: «در برخی از کارگاههای زیرزمینــی طــال بــا عیــار پاییــن (کمتر از۷۱) و حتی تقلبی تولید میشود. این طالها را با استدالل تولیدکننده بودن با قیمتهای پایین به واحدهای صنفی میفروشند. برخی با علم به این اتفاق میخرند و برخی دیگر که تعدادشــان زیاد است، اطالع ندارند.» کشــتی آرای اذعــان داشــت: «طــالی دست دوم(طالیی که قبالً توسط مردم خریــداری شــده اســت) هــم در زمــره طــالی بدون اجــرت قرار میگیــرد، که متأسفانه قابل کنترل نیست.» ■ کد طال در فاکتور بیاید ابهــام دیگــری کــه بــه وجــود آمــد ایــن بــود که طالهــای نو هم ممکن اســت با مشــکل عنوان شــده مواجه شــود. چاره چیســت؟ رئیس اتحادیه طــال و جواهر گفــت: «طالهــای نو توســط بازرســان و بنکــداران بهصــورت متنــاوب بررســی میشــود و امــکان تخلــف در آن بســیار کمتر اســت. امــا طالهای کــم اجرت در ویترین مغازهها نیســت کــه قابل رصد باشــد. از مردمًمیخواهیم اگر طالی نو میخرند حتما از فروشنده بخواهند که کد حک شده روی آن در فاکتور قید شود تا تخلف احتمالی کاهش پیدا کند.» ■ چه تعداد کارخانه طال داریم؟ در حال حاضــر ۰۰۷4 تولیدکننده طال در کشــور وجود دارد که ۰۰۲۱ مجموعه آن در تهــران اســت. بــا ایــن تفاســیر اســتانهای اصفهــان، تهران، مشــهد، تبریــز، زنجــان و یــزد به ترتیب ســهم بیشتری در تولید طال دارند. البته تمام واحدهــای تولیــدی بــا افزایش قیمت طــال تــا حــد قابــل توجهــی از ظرفیت تولیدشان کم شده است. ■ قیمت طــالی کم اجرت، اســتاندار­د نیست وی دربــاره قیمــت طــالی کــم اجرت گفت: «این نوع طال اســتاندار­د نیست و به همیــن جهت نمیتــوان برای آن عددی را مشــخص کرد. حتی ۰۰۱ هزار تومان پایینتر از قیمت طالی نو برای آنکه بعضاً در بازار رســم شــده مبنای مشــخصی ندارد و نمیتــوان بهعنوان یک قاعده به آن پرداخت.» ■ طالی کم اجرت چند؟ آنگونه که خبرنگار «ایران» با فعاالن بــازار صحبــت کــرد کــه اکثــر آنهــا در سبزهمیدان (بازار بزرگ تهران بورس فروش طال) بودند، قیمت طالی خام 5۱4 هزار تومان بود که با اجرت و سایر هزینهها چــون ارزش افــزوده هر گرم طــال حداقــل 5۳5 هزار تومــان تمام میشــود.آنها هــر گــرم طــالی بدون اجــرت را ۰۲4 الــی ۰۳4 هــزار تومــان میفروشند. ■ ما با طالی کم اجرت سرپا ماندیم یکــی از فروشــندگا­ن طــال در این بــازار که هیــچ طــالی دســت دومــی در ویترینش نداشــت و بــا اطمینان به خریــدار طالها را از کشــوی مغــازه خــود خــارج میکرد، گفــت: اگر طالی دســت دوم و کم اجرت نفروشــیم دیگــر نمیتوانیــ­م هزینههای خود را جبران کنیم و سرپا بمانیم. مردم حاضر هستند ۳ میلیون تومان پرداخت کننــد اما طالی کم اجــرت بگیرند. تصور آنها این است که حتی اگر ۰۰۲ هزار تومان کمتر پرداخت کنند، سود بردهاند. ■ افشاگریطال­فروش وی گفــت: کار دیگــری که مــا میکنیم ایــن اســت کــه طــالی دســت دوم را با قیمــت پاییــن از مــردم میخریــم و با پرداخــت آن (آبــکاری و نونــوار کــردن طال) با قیمت روزانه بازار میفروشیم. در ایــن صورت هم میتوانیم بخشــی از هزینههــا را جبران کنیــم. با افزایش قیمــت طال خیلی از مغــازه داران وارد این حوزه شدند. ■ طالی دست دوم باید آب شود محمدولی رئیــس اتحادیه طال و جواهر اســتان تهران هــم در گفتوگویــی که با روزنامه ایران داشت، گفت: «ممنوعیت فــروش طالی کم اجــرت و بدون اجرت (به غیر از اتحادیه طال و جواهر که سالیان پیــش تصویــب شــده بــود) بــه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده اســت و آنها با توجه به استداللهای­ی که ما داشتیم موافقت ضمنی خود را اعالم کردهانــد. لــذا بــه نظر میرســد بــزودی ممنوعیت فــروش طــالی کماجرت در سطح کشور ابالغ شود.» وی با بیان اینکه در طالی کــم اجرت احتمال ناخالصی، چالشهای بهداشت فردی و تقلب زیاد اســت، افزود: «طالهای دست دوم باید طبــق قانــون آب شــود و به هیــچ عنوان فروش آن درســت نیست. این امر حتی بــه افزایــش رکــود در تولیــد طــال منجــر میشود.»

خریــداری کند از فروشــنده بخواهد کد طــال را در فاکتور قید کنــد تا امکان پیگیــری اتحادیه طــال و جواهر فراهم شود قیمــت هر گرم طــالی کم اجرت برای مــردم بین 420 تا 430 تومان اســت و قیمت طالی نو با ارزش افزوده و اجرت ســاخت حداقل 535 هزار تومان است (اجرت ساخت از 120 هزار تومان شروع میشود، قیمت طالی خام هر گرم 412 تا 415 هزار تومان است)، این را باید در نظر داشــت که خرید طال با قیمت پایین ریسک تقلبی بودن آن را افزایش میدهد رئیــس اتحادیه طال و جواهر اســتان تهــران: طالهای دســت دوم باید طبق قانون آب شــود و بــه هیچ عنوان فروش آن قانونی نیست کارشناســا­ن: خریــد طــالی کــم اجــرت بــرای ســرمایهگذ­اری و حفظ پول گزینه خوبی نیست از اینرو توصیه ما خرید سکه سال 86 به بعد است هیــچ مغــازهدار­ی نمیتواند قیمت طــالی کماجرت را مشــخص کند چرا که طالی بدون اجــرت یا کماجرت با معیار و ســنجش اتحادیــه طال و قیمتهــای جهانی نیست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.